Ngành Thuế quyết chặn hành vi chuyển giá

17:32 | 14/04/2019

|
Theo Tổng cục Thuế, trong 3 năm qua, cơ quan này đã xây dựng, rà soát, hoàn thiện các quy định đối với chống chuyển giá tại các doanh nghiệp.

Cụ thể, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; trình Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 41/2017/TT- BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

nganh thue quyet chan hanh vi chuyen gia
Hoạt động chuyển giá ở nhiều doanh nghiệp sẽ bị thắt chặt hơn trong thời gian tới

Những quy định đó đã góp phần cải cách hành chính về thuế, giảm bớt nghĩa vụ kê khai và lập hồ sơ xác định giá chuyển nhượng đối với các doanh nghiệp có tỷ lệ kiểm soát giữa các bên và tỷ lệ vốn vay trong vốn chủ sở hữu dưới 25%. Đồng thời, để tăng cường hiệu quả của công tác chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, hạn chế xói mòn nguồn thu, tại dự thảo Luật Quản lý thuế đã bổ sung một số quy định liên quan đến giá chuyển nhượng.

Về cơ sở dữ liệu để chống chuyển giá, đã có quy định về trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế nước ngoài phục vụ công tác quản lý giá chuyển nhượng đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết; quy định về ấn định thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng không tuân thủ quy định về kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.

Trong thời gian qua, ngành thuế đã xây dựng một số tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro về giá chuyển nhượng để áp dụng trong xây dựng kế hoạch thanh tra giá chuyển nhượng của Tổng cục Thuế và đưa vào các văn bản chỉ đạo các cục thuế xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, trong đó có nêu một số tiêu chí cơ bản như: Doanh nghiệp lỗ liên tục nhưng vẫn mở rộng sản xuất; có phát sinh giao dịch liên kết lớn; phát sinh giao dịch liên kết chủ yếu với các bên liên kết tại các nước thuế suất thấp hoặc không thu thuế…

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế thực hiện hỗ trợ các cục thuế về cơ sở dữ liệu trong công tác thanh tra giá chuyển nhượng, thực hiện báo cáo tình hình và hiệu quả khi sử dụng cơ sở dữ liệu một số ngành tại các cục thuế để đảm bảo độ chính xác, đầy đủ về thông tin ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo hướng thống nhất, hiện đại.

nganh thue quyet chan hanh vi chuyen giaDự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): “Siết chặt” hơn hoạt động chuyển giá
nganh thue quyet chan hanh vi chuyen giaCần tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân
nganh thue quyet chan hanh vi chuyen giaChuyên gia "hiến kế" để Việt Nam có thể ngay lập tức có thêm 2 triệu doanh nghiệp!

Lê Minh