fecon trung nhieu goi thau lon voi tong gia tri gan 1800 ty dong

FECON trúng nhiều gói thầu lớn với tồng giá trị gần 1.800 tỷ đồng

Năm 2020, FECON đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 với 4.000 tỷ đồng doanh thu và 233 tỉ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 29% và 10% so với thực hiện năm 2019.
|< < 1 2 3 > >|