Thứ hai 16/09/2019 06:08

Phân bổ ngân sách còn nhiều bất cập

16:59 | 20/05/2019

|
Vẫn còn tình trạng một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ ngân sách thiếu căn cứ hoặc chưa sát thực tế, chưa đủ điều kiện, không có trong kế hoạch đầu tư công; bố trí vốn còn dàn trải và ứng trước kế hoạch vốn sai quy định.

Chiều ngày 20/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Đánh giá về chi ngân sách nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, dự toán chi ngân sách Nhà nước (NSNN) 1.390.480 tỷ đồng, quyết toán 1.355.034 tỷ đồng, bằng 97,6% dự toán giao. Kết quả kiểm toán cho thấy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 nguồn NSNN 4 lần sau ngày 20/12/2016; bố trí kế hoạch vốn chưa đúng thứ tự ưu tiên, chưa đúng đối tượng, vượt định mức hỗ trợ.

phan bo ngan sach con nhieu bat cap
Một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ nguồn vốn ngân sách chưa chi tiết danh mục ngay từ đầu năm

Bên cạnh đó, ông Hồ Đức Phớc cũng chỉ ra, vẫn còn tình trạng một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa chi tiết danh mục ngay từ đầu năm; phân bổ thiếu căn cứ hoặc chưa sát thực tế, chưa đủ điều kiện, không có trong kế hoạch đầu tư công; bố trí vốn còn dàn trải và ứng trước kế hoạch vốn sai quy định.

Ngoài ra, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 phân bổ vốn cho 21 Chương trình mục tiêu chỉ đạt 53,61% so với tổng số vốn được xác định trong Nghị quyết 73/NQ-CP, dẫn đến gây áp lực cho ngân sách trong giai đoạn tiếp theo; bố trí vốn cho Chương trình phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 không phù hợp với thời gian thực hiện chương trình, đến nay mới bố trí vốn được 16% kế hoạch vốn của chương trình, trong đó vốn ngân sách Trung ương mới bố trí được 27%, có nguy cơ không đạt được các mục tiêu của chương trình.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cũng nêu rõ, dự toán chi thường xuyên của một số địa phương được xác định chưa phù hợp với quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương được kiểm toán lập dự toán chi không sát thực tế, sai quy định; một số địa phương giao dự toán chi một số lĩnh vực chưa phù hợp định mức phân bổ của Hội đồng nhân dân tỉnh, giao dự toán lĩnh vực giáo dục và đào tạo và dạy nghề và lĩnh vực khoa học công nghệ thấp hơn mức trung ương giao; chưa ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thu hồi vốn ứng trước.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ rõ còn nhiều sai sót, tồn tại trong quản lý chi đầu tư từ khâu thẩm định, phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư dự án; tổ chức đấu thầu, thực hiện dự án; nghiệm thu, thanh và quyết toán...

Minh Loan

phan bo ngan sach con nhieu bat capGần 10% tổng thu ngân sách dùng để trả nợ của Chính phủ
phan bo ngan sach con nhieu bat capNgân sách Nhà nước thặng dư hơn 88 ngàn tỷ đồng
phan bo ngan sach con nhieu bat capHà Nội được đề xuất một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù

  • bidv-29-6-2018
  • pvp-ctcp
  • pvgas