Tình hình thực hiện liên thông đăng ký khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế

18:45 | 26/06/2022

|
"Việc liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi cơ bản được thực hiện tốt"- Bộ Tư pháp đánh giá.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Bộ Tư pháp, tổng số dịch vụ công của cơ quan này kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia đã lên tới 39 dịch vụ, tăng 95% so với cuối năm 2021.

Đối với 30 dịch vụ công chưa kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiện Bộ Tư pháp đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan (Cục Bổ trợ tư pháp, nắm 18 dịch vụ công; Cục Bồi thường nhà nước, nắm 3 dịch vụ công; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, nắm 8 dịch vụ công) thực hiện tái cấu trúc quy trình, xử lý kỹ thuật trước khi thực hiện quy trình kết nối.

Tình hình thực hiện liên thông đăng ký khai sinh-cấp thẻ bảo hiểm y tế - 1
Tính đến hết ngày 15/6/2022 đã có trên 3,6 triệu trường hợp đăng ký khai sinh được chuyển sang các cơ quan bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế

Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phối hợp triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu khai từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi (hoàn toàn trên môi trường điện tử) tại tất cả các địa phương trên toàn quốc.

Tính đến hết ngày 15/6/2022 đã có trên 3,6 triệu trường hợp đăng ký khai sinh được chuyển sang các cơ quan bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Đối với hạ tầng kỹ thuật phục vụ công chức tư pháp - hộ tịch trong việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân tại cấp xã, Bộ Tư pháp cho biết, qua theo dõi và tổng hợp cho thấy cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Các địa phương đã triển khai ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp và các nghiệp vụ về hộ tịch khác cơ bản đáp ứng yêu cầu, đã và đang triển khai số hóa Sổ hộ tịch; thực hiện rà soát dữ liệu để phê duyệt.

"Việc liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi cơ bản được thực hiện tốt"- Bộ Tư pháp đánh giá.

Dù vậy, một số địa phương chưa quyết liệt, quan tâm đúng mức đến triển khai các nhiệm vụ của ngành tư pháp. Việc phối hợp giữa các sở/ngành (công an, Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND) còn hạn chế, chưa thường xuyên trao đổi để tháo gỡ vướng mắc. Mặc dù Bộ Tư pháp đã có nhiều văn bản hướng dẫn và đôn đốc nhưng tiến độ triển khai nhiệm vụ tại một số địa phương còn chậm; việc liên thông giữa hệ thống một cửa điện tử của địa phương với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được khai thác, sử dụng triệt để…

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Bộ Tư pháp sẽ ưu tiên triển khai các dự án cơ sở dữ liệu hộ tịch; đầu tư Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp nhằm bổ sung hạ tầng; an toàn bảo mật cho các hệ thống công nghệ thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

Đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình hướng dẫn địa phương rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đôn đốc các địa phương cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ địa phương trong việc kết nối Hệ thống một cửa với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp…

Theo Dân trí

Khẩn trương xây dựng phần mềm liên thông thủ tục hành chínhKhẩn trương xây dựng phần mềm liên thông thủ tục hành chính
51/63 địa phương triển khai kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch điện tử51/63 địa phương triển khai kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch điện tử

  • bidv-65-nam