Vai trò của cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp:

Tăng cường, đổi mới về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp

08:43 | 20/03/2023

|
(PetroTimes) - Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp (VHDN), chú trọng phát huy những giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng VHDN trong điều kiện hiện nay.

Tại hội thảo “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức (ngày 17/3) vừa qua, đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Truyền thông Đảng ủy Agribank đã có tham luận đóng góp tại hội thảo.

Tăng cường, đổi mới về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp
Toàn cảnh hội thảo

Bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chủ trương, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa, Kết luận 06-KL/ĐUK ngày 08/6/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Khối về xây dựng và thực hiện VHDN, văn hóa công sở, trong nhiều năm qua, Đảng ủy Agribank nhận thức sâu sắc, quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống xây dựng, tổ chức thực hiện phát triển VHDN, văn hóa công sở, góp phần quan trọng vào kết quả, thành tựu Agribank đạt được khẳng định vị thế, vai trò Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, chủ lực trên thị trường tài chính, nhất là nông nghiệp, nông thôn, cùng ngành Ngân hàng góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Đảng ủy Agribank lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển VHDN, chú trọng phát huy những giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng VHDN trong điều kiện hiện nay

Nhận thức được tầm quan trọng của VHDN đối với quá trình phát triển của một ngân hàng thương mại duy nhất nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với quy mô, mạng lưới, nguồn nhân lực rộng lớn nhất trong hệ thống tổ chức tín dụng, có vị trí, vai trò chủ lực trên thị trường tài chính, nhất là nông nghiệp, nông thôn, Đảng ủy Agribank luôn quan tâm, chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với xây dựng và phát triển VHDN.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Agribank đã tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan về VHDN, văn hóa công sở, trọng tâm đó là: Nghị quyết số 03-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...; đồng thời, chỉ đạo việc đổi mới, sáng tạo trong xây dựng, phát triển, bồi đắp và làm sâu sắc các giá trị, bản sắc văn hóa của Agribank trên nền tảng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, truyền thống, nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng;

Cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chuyên môn, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cá nhân cán bộ lãnh đạo, người lao động trong việc phát triển và thực hiện văn hóa Agribank, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của các tập thể, cá nhân trên toàn hệ thống.

Đảng ủy Agribank lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, xây dựng và phát triển VHDN, văn hóa công sở thông qua các nghị quyết, chương trình hành động, văn bản chỉ đạo và hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong hoạt động cụ thể của Agribank trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động kinh doanh, triển khai các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, gắn kết nội bộ, gắn kết giữa Agribank với cộng đồng.

Năm 2012, Hội đồng thành viên Agribank đã ban hành, triển khai Nghị quyết về Cẩm nang văn hóa Agribank; Quy định về tiêu chuẩn, phong cách giao dịch của giao dịch viên trong hệ thống Agribank; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; các văn bản liên quan chỉ đạo thực hiện Cẩm nang văn hóa, Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng theo Quyết định 11/QĐ-HHNH ngày 25/02/2019 của Hiệp hội Ngân hàng…

Trong đó, Cẩm nang văn hóa Agribank được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở đúc kết, kế thừa những giá trị cốt lõi từ bản sắc, đặc trưng riêng có của văn hóa Agribank được các thế hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động dày công vun đắp trong suốt hành trình phát triển Agribank từ năm 1988, định hướng chuẩn mực hành vi ứng xử, giao tiếp và đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, người lao động Agribank… trên nền tảng xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc hướng đến “Chân - Thiện - Mỹ”, thấm nhuần tinh thần dân tộc, tính nhân văn, dân chủ và khoa học; để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Agribank.

Tăng cường, đổi mới về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp
Cán bộ Agribank đoàn kết chung tay phát triển giá trị văn hóa doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, truyền thông nội bộ để phổ biến, quán triệt kịp thời, chính xác, đầy đủ đến cấp ủy các cấp, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ đảng viên, đoàn viên, người lao động am hiểu và đồng thuận trong thực thi chủ trương, cơ chế chính sách, góp phần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn minh, đoàn kết, sẻ chia, cống hiến, để toàn thể cán bộ, người lao động tự giác tìm hiểu, thực hành văn hóa Agribank và chuyển hóa thành hành vi hàng ngày, để cùng dựng xây một Agribank Gần gũi - Chuyên nghiệp, Truyền thống Hiện đại, Đồng thuận, Đoàn kết, Kỷ cương, có trách nhiệm cao trước khách hàng và cộng đồng; đưa văn hóa Agribank không ngừng lan tỏa và thực sự trở thành động lực thúc đẩy Agribank phát triển bền vững. Agribank hiện là ngân hàng có quy mô và mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam với trên 40.000 lao động; 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch; tổng tài sản đạt trên 1,89 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỷ đồng, trong đó luôn dành 65-70% dư nợ đầu tư “Tam nông”.

Việc phổ biến, quán triệt, xây dựng và triển khai nghị quyết, văn bản liên quan về VHDN, văn hóa công sở được gắn với công tác sơ kết, tổng kết, chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất của Đảng ủy Agribank.

Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng ủy Agribank về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu chung: “Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; đổi mới sáng tạo, tiếp tục xây dựng Agribank hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế. Phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn”.

Để đạt được các mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Đảng ủy Agribank xác định đó là: Tiếp tục bồi đắp, làm sâu sắc thêm văn hóa Agribank, góp phần cho sự phát triển bền vững của Agribank. Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng, phát triển, bồi đắp và làm sâu sắc thêm các giá trị, bản sắc văn hóa của Agribank; xác định văn hóa đóng vai trò quan trọng vào hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của Agribank. Cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chuyên môn, tổ chức đoàn thể, cá nhân trong việc phát triển và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của các tập thể, cá nhân.

Ngày 25/5/2022, Đảng ủy Agribank đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/ĐU-NHNo về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ gắn với công tác chính trị tư tưởng và xây dựng văn hóa Agribank. Tại Chương trình hành động của Đảng ủy Agribank về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng của nhiệm kỳ đó là: “Phát triển văn hóa doanh nghiệp, góp phần phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Theo đó, Đảng ủy Agribank tập trung thực hiện hiệu quả các công việc trọng tâm đó là:

Một là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76/KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với xây dựng và thực hiện VHDN, văn hóa công sở, và các văn bản chỉ đạo khác liên quan.

Hai là, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” ngay khi được ban hành.

Ba là, nghiên cứu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Agribank về “Tăng cường lãnh đạo phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn với xây dựng hình ảnh, thương hiệu Agribank” (ngay sau khi có Nghị quyết của Đảng ủy Khối về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp).

Bốn là, đổi mới, sáng tạo trong xây dựng, phát triển, bồi đắp và làm sâu sắc thêm các giá trị, bản sắc văn hóa của Agribank; xác định văn hóa đóng vai trò quan trọng vào hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của Agribank. Cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chuyên môn, tổ chức đoàn thể, cá nhân trong việc phát triển và thực hiện văn hóa Agribank, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của các tập thể, cá nhân Agribank.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, quy định về những điều đảng viên không được làm; gắn với thực hiện đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở ngành Ngân hàng, văn hóa kinh doanh, nội quy lao động, xây dựng môi trường làm việc văn minh, đoàn kết, dân chủ, sẻ chia, mỗi cá nhân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thể hiện chính kiến, quan điểm với động cơ trong sáng đối với các vấn đề chung của tập thể đơn vị.

N.H (ghi)

Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua văn bản, nghị quyết của Đảng ủyĐẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua văn bản, nghị quyết của Đảng ủy
Người đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu thực hiện văn hóa doanh nghiệpNgười đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu thực hiện văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa Doanh nghiệp sẽ là bệ phóng cho Petrovietnam vươn lên tầm cao mớiVăn hóa Doanh nghiệp sẽ là bệ phóng cho Petrovietnam vươn lên tầm cao mới
Lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”Lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệpĐẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với kinh tế xanh, bảo vệ môi trườngXây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với kinh tế xanh, bảo vệ môi trường