Vai trò của cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực thi Văn hóa doanh nghiệp:

Người đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu thực hiện văn hóa doanh nghiệp

17:30 | 19/03/2023

3,532 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở luôn được Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) quan tâm, chỉ đạo. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện văn hóa doanh nghiệp theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 06-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở; Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động Số: 615 -CTr/ĐUTĐ, ngày 06/9/2014 thực hiện đã Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở; trong đó đặc biệt nhấn mạnh tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Người đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu thực hiện văn hóa doanh nghiệp
Người đứng đầu Tập đoàn VNPT phải tiên phong, gương mẫu thực hiện văn hóa doanh nghiệp/Ảnh minh họa

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Bộ tài liệu Văn hóa VNPT, kết quả triển khai các hoạt động nhằm xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng văn hóa VNPT, con người VNPT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng bộ thực hiện Chỉ thị Liên tịch của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Bưu Điện Việt Nam về việc triển khai Văn hóa VNPT.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI, Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... và Kết luận số 06- KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở không chỉ dừng lại ở việc ban hành kế hoạch mà được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ cụ thể, có sự ràng buộc trách nhiệm để mỗi đảng viên tự giác thực hiện; đồng thời với việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử đạo đức trong Sổ tay Văn hóa VNPT, thấm nhuần tinh thần: “Lãnh đạo tiên phong - Trên dưới đồng lòng - Vì mái nhà chung VNPT”; cụ thể là:

Rà soát, bổ sung quy chế, quy định về các hành vi văn hóa trong ứng xử, giao tiếp; quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức, lối sống:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động phát triển toàn diện, có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sống có đạo đức, có trách nhiệm và gắn bó với đơn vị, có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Thực hiện văn hóa VNPT” trong sinh hoạt thường kỳ của từng chi bộ và tổ chức chính trị xã hội các đơn vị. Xác định việc xây dựng văn hóa VNPT, xây dựng con người VNPT là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của mỗi một cán bộ, đảng viên và người lao động.

Các hoạt động văn hóa phải hướng tới chân-thiện-mỹ, nâng cao thể lực, trí tuệ cho mọi người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của đơn vị trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.

Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong hoạt động SXKD, dịch vụ, như: Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá thông qua các phong trào thi đua, lao động sáng tạo; nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học kỹ thuật vào sản xuất; không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín của đơn vị; tạo môi trường thuân lợi để phát huy, khuyến khích khả năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động; tạo điều kiện tốt nhất để người lao động được hưởng thụ những thành quả văn hóa của đơn vị.

Giáo dục nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong giao tiếp, phục vụ khách hàng, giao dịch hiện đại và chuyên nghiệp; xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên ; xây dựng phong cách phục vụ lịch sự, hòa nhã, trung thực, tận tụy với khách hàng; xây dựng chiến lược và xác định tầm nhìn, triết lý kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất, nâng cao vị thế và tính cạnh tranh lành mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Xây dựng tinh thần đoàn kết; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa, tiến bộ, văn minh, Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, với chương trình xây dựng nông thôn mới. Triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Đảng ủy cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao trong đơn vị: Phát huy tác dụng, hiệu quả hệ thống nhà truyền thống, bảo tàng, thư viện, sân chơi thể thao để quảng bá “thương hiệu” của đơn vị, phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc, tạo không khí vui tươi lành mạnh trong đơn vị.

Tham gia tài trợ, đóng góp vào việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử-văn hóa tiêu biểu của dân tộc. Chủ động đón nhận cơ hội phát triển, vượt qua các thách thức để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngoài ra, thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 43-KH/ĐUK ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch số 2937- KH/ĐUTĐ ngày 13/02/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong năm 2018, xác định nội dung đột phá năm 2018: “Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng vì mái nhà chung VNPT” gắn với việc cụ thể hóa và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; cập nhật tiêu chí, triển khai thực hiện văn hoá VNPT phù hợp Chiến lược VNPT4.0.

Cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đảm bảo môi trường làm việc minh bạch, công bằng, không thiên vị, tạo điều kiện và động lực phát triển cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021; ngày 12/6/2021, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức học tập trực tuyến trong toàn đảng bộ kết hợp Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Khối DNTW (do VNPT đăng cai), kết nối với Hội nghị toàn quốc của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban hành Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Số: 1795-KH/DUTĐ, ngày 13/7/2022).

Cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị có nhận thức đúng đắn và coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, quan trọng, là hình thức cơ bản để giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác; người lao động phấn đấu học tập làm theo Bác để trở thành người tốt hơn và tích cực hơn trong việc tham gia đấu tranh đẩy lùi cái xấu trong doanh nghiệp, đơn vị.

Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo cụ thể hóa Kết luận số 06-KL/ĐUK, Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đảm bảo môi trường làm việc minh bạch, công bằng, không thiên vị, tạo điều kiện và động lực phát triển cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, hiện nay Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về “Kiểm soát quyền lực và quản trị rủi ro trong công tác cán bộ của Tập đoàn VNPT” và cụ thể hóa trong quy chế Quản trị nhân sự quản lý.

Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Tập đoàn theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, ỷ lại cấp trên, tinh thần phê bình và tự phê bình yếu. Khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng.

Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị chủ trì, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các loại quy trình, thủ tục, cơ chế quản lý, điều hành nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch; ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, trục lợi trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước… Rà soát, bổ sung nội dung các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIII.

Thực hiện đồng bộ công tác tổ chức cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo, phục vụ mục tiêu nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy,VNPT đã thực hiện tiêu chuẩn hoá đối với nhân sự quản lý; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị nhân tài, phát triển nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế. Gắn việc đánh giá cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm theo định kỳ với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về chỉnh đốn và xây dựng đảng.

Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng các bộ tiêu chí định lượng để đánh giá và xếp loại đồng chí Bí thư và tổ chức đảng, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình hướng dẫn. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng thẩm quyền, hình thức, tiêu chuẩn, đối tượng; gắn với công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng.

Đảng bộ Tập đoàn VNPT luôn gắn việc thực hiện xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở; trong đó đặc biệt nhấn mạnh tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện văn hóa doanh nghiệp theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIII và phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Tiên phong” của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIV.

Huy Tùng