Hà Nội:

Nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan hành chính

21:05 | 18/04/2017

|
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020 các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống cơ quan hành chính các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016".

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch này là xây dựng hệ thống cơ quan hành chính các cấp của thành phố vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức bộ máy tinh gọn, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô. Tổ chức, điều hành có hiệu quả các hoạt động quản lý, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

nang cao hieu qua quan ly dieu hanh cua co quan hanh chinh
(Ảnh minh họa)

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, có ý thức trách nhiệm cao và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, kỷ cương hành chính, giảm thiểu chi phí về thời gian, kinh phí của cá nhân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ các thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi cho tổ chức và công dân khi tiếp xúc với các cơ quan hành chính nhà nước; hạn chế tối đa tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực thi công vụ.

Với Kế hoạch trên, Hà Nội sẽ tập trung vào 5 giải pháp cụ thể, đó là: Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, thực hiện nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt” tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn trực thuộc, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập, yêu cầu cao về quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và năng lực thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xây dựng đô thị, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng.

Bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; của các cấp ủy đảng, vai trò của HĐND các cấp, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban mặt trận Tổ quốc, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong đó, tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến cho nhân dân biết các quy định của pháp luật, các chủ trương của thành phố. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảm bảo để mọi người dân được biết, được tham gia ý kiến, được bàn và quyết định các nội dung công việc của chính quyền, các công việc có liên quan tới lợi ích của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự giác thực hiện các chủ trương, quyết định của chính quyền nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng…

Xuân Hinh

  • bidv-65-nam