Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Bản lĩnh – Đoàn kết – Đổi mới – Hành động

06:00 | 03/02/2020

|
(PetroTimes) - Nhìn lại năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức lớn nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu với tinh thần vượt khó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng toàn diện cả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, môi trường thị trường, địa bàn hoạt động dầu khí trong và ngoài nước luôn là tuyến đầu của các điểm nóng chính trị, kinh tế, thương mại. Hệ thống cơ chế chính sách cho doanh nghiệp nhà nước nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp có hoạt động đặc thù như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang tồn tại nhiều vướng mắc, chồng chéo, xung đột, chưa được giải quyết kịp thời. Cùng với đó, là việc tinh thần, tư tưởng của người lao động dầu khí còn gặp nhiều ảnh hưởng.

Đứng trước bối cảnh khó khăn đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) đã xác định, năm 2019 toàn Tập đoàn sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo. Với phương châm “Bản lĩnh – Đoàn kết – Đổi mới – Hành động”, Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện và đạt được kết quả toàn diện, quan trọng trên các lĩnh vực công tác.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là tổ chức Đảng toàn Tập đoàn duy nhất trong khối các Tập đoàn kinh tế Nhà nước với quy mô lớn, nhiều cấp, số lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng đông với gần 1000 tổ chức đảng các cấp và hơn 14.000 đảng viên.

Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc luôn coi trọng, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp trên. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của Tập đoàn để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp.

ban linh doan ket doi moi hanh dong
PVN tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thực hiện công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2019 và chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 60 năm Ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ. Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Trong năm 2019, Đảng ủy Tập đoàn cũng ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn, triển khai đề án “Tái tạo Văn hóa Petrovietnam”.

Hằng tháng, hằng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ Tập đoàn nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ban hành kết luận chỉ đạo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn.

Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Tập đoàn kiên trì, tiếp tục đề xuất kiến nghị giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tái cơ cấu của Tập đoàn. Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn trong năm 2019 đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tập đoàn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW để Tập đoàn vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động, tổ chức các phong trào, các hoạt động của đoàn thể để động viên đoàn viên, hội viên, người lao động tiếp tục ổn định tư tưởng, có đóng góp tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng đơn vị trong bối cảnh Tập đoàn và nhiều đơn vị còn gặp nhiều khó khăn.

Kết thúc năm 2019, Tập đoàn và hầu hết các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể, Tập đoàn đã về đích trước kế hoạch năm từ 2-60 ngày tất cả các chỉ tiêu, nổi bật là: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) đạt 519,8 nghìn tỉ đồng, vượt 4,3% kế hoạch, tăng 6,3% so với năm 2018. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 736,2 nghìn tỉ đồng, vượt 123,9 nghìn tỉ đồng (20%) kế hoạch, tăng 17% so với năm 2018. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 108 nghìn tỉ đồng, vượt 20,5 nghìn tỉ đồng (23,0%) kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 43,8 nghìn tỉ đồng, vượt 40% kế hoạch...

ban linh doan ket doi moi hanh dong
Người lao động Dầu khí thực hiện nghi lễ chào cờ tại công trình dầu khí trên Biển Đông

Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo rà soát tổng thể hệ thống các văn bản, nội quy, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành trước đây, xây dựng và ban hành quy chế quản trị nội bộ mới cập nhật các quy định mới của pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn của Tập đoàn trong tình hình mới. Việc áp dụng Bộ quy chế quản trị nội bộ mới ban hành cùng với việc phân công, phân cấp, phân định rõ chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi cán bộ, nhân viên trong thực thi, quản lý và điều hành hoạt động của Tập đoàn chắc chắn sẽ hạn chế rủi ro pháp lý, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng lãng phí, ngăn ngừa lạm dụng quyền lực trong giải quyết công việc và tăng cường niềm tin cho đội ngũ cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, trong năm 2019, Tập đoàn đã tập trung kiên trì kiến nghị đề xuất các cấp lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tư pháp xử lý tháo gỡ các tồn tại của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tái cơ cấu doanh nghiệp. Cân nhắc đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu nhiệm vụ trong chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035.

Nhìn lại năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức lớn nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu với tinh thần vượt khó, toàn Tập đoàn đã đạt được những kết quả quan trọng toàn diện cả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng. Kết quả đó, đã khẳng định bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, của tập thể cán bộ, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên, khẳng định năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Dầu khí, nổi bật đó là khả năng khai thác, tìm kiếm thị trường, việc làm ngoài ngành, ra nước ngoài, trong bối cảnh thị trường trong ngành bị thu hẹp. Cùng với đó là kết quả thực thi các giải pháp tiết giảm chi phí, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp. Kết quả của sự nỗ lực, tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng, đây là lĩnh vực cốt lõi đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Với kết quả nổi bật ấn tượng quan trọng đó, cùng với việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn và doanh nghiệp thành viên đã nhân lên niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí, của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn. Đây là nhân tố quan trọng, cần thiết trong thời điểm hiện nay để Tập đoàn vững vàng bước vào năm 2020, giai đoạn mới, với sự phát triển mới.

Bước sang năm 2020, quán triệt và tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ là chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn để đạt kết quả tổng thể cao hơn, toàn Đảng bộ Tập đoàn tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý công việc, tiếp tục phương châm “Bản lĩnh – Đoàn kết – Đổi mới – Hành động”. Đồng thời, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2019, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020.

Cụ thể, toàn Tập đoàn kiên định, tập trung vào 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, phấn đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm của Tập đoàn và các đơn vị, các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, ngành Dầu khí Việt Nam trong năm 2020, 2021 và những năm tiếp theo.

ban linh doan ket doi moi hanh dong
Giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ

Quán triệt thực thi nghiêm túc các quy chế, quy định mới mà Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc đã ban hành, phân công, phân cấp, phân định rõ chức năng nhiệm vụ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Đảm bảo hiệu quả công việc để tạo niềm tin cho cán bộ, nhân viên, người lao động thực thi công việc của mình.

Tiếp tục kiên trì, đề xuất kiến nghị với các cấp lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tư pháp xử lý giải quyết, tháo gỡ vướng mắc những tồn tại của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp tạo điều kiện để Tập đoàn phát triển bền vững trong điều kiện mới.

ban linh doan ket doi moi hanh dong
Người lao động Dầu khí

Tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và giám sát của Hội đồng Thành viên; giám sát việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp. Song song với đó là giám sát việc triển khai thực hiện công tác lãnh đạo cán bộ; việc triển khai thực hiện Bộ quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn; việc tổ chức thực hiện chương trình hành động của Tập đoàn; việc triển khai thực hiện các chuỗi dự án trọng điểm; việc xử lý, tháo gỡ khó khăn trong các dự án điện…; công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.

Với sự quyết tâm và đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tin tưởng sẽ hoàn thành bất kỳ mục tiêu, nhiệm vụ nào được giao góp phần vào sự phát triển của đất nước.

ban linh doan ket doi moi hanh dongTập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện nhiệm vụ năm Canh Tý 2020
ban linh doan ket doi moi hanh dongTái tạo văn hóa Petrovietnam cần triển khai kiên trì, đồng bộ
ban linh doan ket doi moi hanh dongNgành Dầu khí Việt Nam trước vận hội mới
ban linh doan ket doi moi hanh dongPetrovietnam: Đề cao trách nhiệm, đón vận hội mới

Hiền Anh