Chủ nhật 18/11/2018 19:50
Tổng Giám đốc ACV bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu:

ACV chính thức lên tiếng!

15:50 | 09/07/2018

|
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) chính thức lên tiếng về vụ ông Lê Mạnh Hùng bổ nhiệm 76 cán bộ trước khi nghỉ hưu.
acv chinh thuc len tieng "Chuyến tàu vét" của Tổng Giám đốc ACV trước khi nghỉ hưu

Theo lãnh đạo ACV, nhu cầu kiện toàn nhân sự quản lý các cấp của Tổng Công ty được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi Tổng Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/4/2016. Do vậy, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị ACV đã xem xét và ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt lại quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của khối phòng, ban chức năng và các cảng hàng không vào tháng 12/2016.

Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong công tác quản lý, điều hành đơn vị, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty đã đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017. Tuy nhiên, giữa năm 2017, ông Nguyễn Nguyên Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV nghỉ hưu theo chế độ nên phương án kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ chưa được thực hiện.

acv chinh thuc len tieng

Sau khi ông Lại Xuân Thanh được bầu và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV vào tháng 6/2017, Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị thống nhất triển khai việc kiện toàn tổ chức của Tổng Công ty làm cơ sở kiện toàn nhân sự quản lý các cấp.

Cụ thể, ACV kiện toàn mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khối phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ Tổng Công ty. Kiện toàn đồng bộ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sản xuất thuộc các chi nhánh cảng hàng không. Định biên số lượng cấp phó của các đơn vị.

Căn cứ theo quy định, điều lệ của Tổng Công ty và các quy chế nội bộ, sau nhiều lần xem xét, thảo luận từ tháng 6/2017 đến tháng 3/2018, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị đã ban hành 36 nghị quyết, quyết định kiện toàn hệ thống tổ chức của toàn Tổng Công ty, bao gồm 395 đầu mối với tổng số hơn 9.500 người lao động.

Cụ thể, 13 ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng Công ty, bao gồm 30 phòng nghiệp vụ, một đội; 22 chi nhánh cảng hàng không, bao gồm 68 phòng nghiệp vụ, 18 trung tâm, 243 đội nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

Sau khi rà soát, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị đã nhiều lần họp, xem xét và ban hành 32 nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ, trong đó giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền, quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Tổng Công ty.

Trong tháng 4/2018 và tháng 6/2018, ACV thực hiện công tác bổ nhiệm, điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi 15 trường hợp. Trong đó, 3 cán bộ cấp ban và 12 cán bộ cấp phòng. Bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch đã được đề nghị từ năm 2016 với 53 trường hợp, trong đó 3 cán bộ cấp ban, 20 cán bộ cấp phòng và trung tâm, 30 cán bộ cấp đội. Bổ nhiệm mới 36 trường hợp trong quy hoạch, trong đó 6 cán bộ cấp ban và chi nhánh, 21 cán bộ cấp phòng, 9 cán bộ cấp đội.

Với các nội dung nêu trên, ACV khẳng định việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của Tổng Công ty.

Như PetroTimes đưa tin, ông Lê Mạnh Hùng đã ký quyết định bổ nhiệm 76 cán bộ trước khi nghỉ hưu đúng 1 tháng. Ngay sau khi có thông tin trên, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu ACV xác minh, làm rõ thông tin, báo cáo về bộ.

Mạnh Đỗ

Loading...
Share on Google+