Việt Nam đặt mục tiêu 5 năm trồng 1 tỷ cây xanh

18:51 | 29/01/2021

|
(PetroTimes) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021-2025”. Mục tiêu đến năm 2025, cả nước trồng được ít nhất 1 tỷ cây xanh.

Trong đó, 690 triệu cây xanh trồng phân tán tại các khu đô thị và vùng nông thôn; 310 triệu cây xanh trồng tập trung tại rừng phòng hộ, đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Việt Nam đặt mục tiêu 5 năm trồng 1 tỷ cây xanh
Ảnh minh họa

Theo Đề án, năm 2021, cả nước sẽ trồng khoảng 182 triệu cây xanh (cây xanh phân tán 120 triệu cây, tăng 1,5 lần so với năm 2020). Từ năm 2022-2025 mỗi năm trồng 204,5 triệu cây xanh (cây xanh phân tán 142,5 triệu cây, tăng 1,8 lần so với năm 2020).

Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ NN&PTNT nghiên cứu xây dựng tiêu chí trồng cây xanh cụ thể trong bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các địa phương tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn triển khai để trồng và bảo vệ cây xanh; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong nhân dân về vai trò, tác dụng của rừng và cây xanh bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào trồng cây, trồng rừng tại các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân...

Kinh phí thực hiện xác định chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa và lồng ghép thông qua các chương trình, dự án đầu tư công quốc gia giai đoạn 2021-2025; kêu gọi các nhà tài trợ, hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả các Dự án ODA đầu tư cho bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng cây xanh; ngoài ra có sử dụng một phần ngân sách nhà nước cho hỗ trợ cây giống, công tác triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, đánh giá...

Theo tờ trình, Bộ NN&PTNT xây dựng và thực hiện “Dự án hỗ trợ trồng 1 tỷ cây xanh quốc gia” để tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, tổ chức “Tết trồng cây” cấp quốc gia.

Mỗi tỉnh, thành phố tự xây dựng các chương trình, dự án trồng cây xanh để triển khai các nội dung về tuyên truyền, tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây”, hỗ trợ cây giống, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch gắn với chỉ tiêu trồng cây hằng năm cho các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, khu dân cư...

T.S