[Infographic] Ứng dụng công nghệ 4.0 và năng lượng tái tạo trong nông nghiệp

09:02 | 09/04/2020

|
Sự phát triển của ngành Năng lượng tái tạo cùng với những thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp giúp gia tăng năng suất và nâng cao chất lượng của sản phẩm nông nghiệp.
loading...