Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

Công tác chính trị tư tưởng luôn được củng cố và nâng cao

13:54 | 05/06/2020

|
Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đảng bộ Cơ quan) luôn xác định mục đích, yêu cầu của công tác chính trị tư tưởng là củng cố, nâng cao lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, nhằm chủ động ngăn ngừa, đấu tranh chống quan điểm sai trái, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tạo sự thống nhất ý chí và hành động

Thực hiện đề án tái cơ cấu Bộ máy điều hành Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tháng 10/2018, Đảng bộ Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được đổi tên thành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đồng thời 7 tổ chức cơ sở đảng (6 đảng bộ và 1 chi bộ cơ sở với số đảng viên là 397 đồng chí) được chuyển giao về Đảng ủy Tâp đoàn.

dang bo co quan tap doan dau khi viet nam cong tac chinh tri tu tuong luon duoc cung co va nang cao
Đảng bộ Cơ quan luôn củng cố, nâng cao lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động

Đồng bộ với cơ cấu tổ chức tại Bộ máy điều hành Công ty Mẹ - Tập đoàn và các đơn vị, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Cơ quan được kiện toàn, sắp xếp lại. Đến nay Đảng bộ có 21 tổ chức đảng trực thuộc (gồm 3 đảng bộ bộ phận với 11 chi bộ trực thuộc, 18 chi bộ trực thuộc) với số lượng đảng viên là 502 đồng chí.

Đảng bộ Cơ quan luôn xác định mục đích, yêu cầu của công tác chính trị tư tưởng là củng cố, nâng cao lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, nhằm chủ động ngăn ngừa, đấu tranh chống quan điểm sai trái, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Với mục đích đó, Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Công ty Mẹ (nay là Đảng bộ Cơ quan) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã gắn kết chặt chẽ với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phục vụ tốt cho triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, đơn vị. Đảng ủy đã chú trọng chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các phong trào thi đua lao động sản xuất có trọng tâm, trọng điểm, nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và của ngành, có tác dụng lan tỏa sâu rộng đến đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Cơ quan.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Đặc biệt quán triệt thống nhất, xuyên suốt Nghị quyết số 41-NQ/TW về “Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến 2025, định hướng đến 2035”, Chỉ thị số 136-CT/ĐU ngày 10/10/2017 của Đảng ủy Tập đoàn về “Tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy và người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị nhằm ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng, phát triển bền vững, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ II, đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 366-KH/ĐU ngày 21/11/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; với tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung kiểm điểm, đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được, những mặt chưa đạt được, chỉ ra những tồn tại, yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng bộ Cơ quan vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với tinh thần đó, Đảng bộ Cơ quan xác định phương châm hành động của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Phát huy vai trò nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tận dụng mọi nguồn lực và thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, quản lý, điều hành đóng góp thiết thực cho sự phát triển ổn định, bền vững Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt; Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty Mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tổ chức hiệu quả việc tự phê bình trong các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và trong sinh hoạt đảng của các tổ chức đảng.

Tổ chức tốt công tác nghiên cứu quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, xây dựng và triển khai kịp thời chương trình, kế hoạch thực hiện đến các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên.

Tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng. Thực hiện lồng ghép phù hợp các nội dung tuyên truyền, giáo dục với tuyên truyền về truyền thống cách mạng của Đảng, với đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đạt hiệu quả tốt hơn trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến rõ nét về lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng thời chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia tích cực công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua để tạo sự lan tỏa rộng rãi đến toàn thể CBCNV và người lao động. 

Đức Minh

dang bo co quan tap doan dau khi viet nam cong tac chinh tri tu tuong luon duoc cung co va nang caoKhẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu
dang bo co quan tap doan dau khi viet nam cong tac chinh tri tu tuong luon duoc cung co va nang caoĐảng bộ Cơ quan Tổng công ty PTSC tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần III, nhiệm kỳ 2020-2025
dang bo co quan tap doan dau khi viet nam cong tac chinh tri tu tuong luon duoc cung co va nang caoHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn