Vai trò của cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực thi Văn hóa doanh nghiệp:

Nâng cao vai trò của cấp ủy trong triển khai, thực hiện văn hóa công sở

10:23 | 20/03/2023

2,655 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai, thực hiện Văn hóa công sở tại Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nan (BHTGVN) và nội quy lao động đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Văn hóa công sở.

Xác định nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, trong những năm qua, Đảng ủy BHTGVN đã phổ biến, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và Đảng ủy Khối đến các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn hệ thống; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, của Đảng ủy Khối về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở.

Đảng ủy BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành Văn hóa công sở tại BHTGVN và Nội quy lao động của BHTGVN. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện được cấp ủy đảng các cấp, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN triển khai đến cán bộ, đảng viên, người lao động và đoàn viên của mỗi tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc.

Đảng bộ BHTGVN đã ban hành Nghị quyết số 158-NQ/ĐU, ngày 13/7/2012 về nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc xây dựng và thực hiện Văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa công sở ở BHTGVN.

Nâng cao vai trò của cấp ủy trong triển khai, thực hiện văn hóa công sở
Xác định đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy trong xây dựng Văn hóa công sở tại Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước và Kết luận số 06-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở. Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHTG ngày 27/12/2016 về Quy chế Văn hóa công sở tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Trong đó, Quy chế quy định về phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, người lao động tại BHTGVN trong quá trình làm việc; trang phục, tác phong làm việc, văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, hội họp, quy định về bài trí công sở, hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; Quy chế xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động. Bên cạnh đó, BHTGVN đã ban hành Quyết định số 900/QĐ-BHTG ngày 21/11/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN về việc ban hành “Nội quy lao động của BHTGVN”, ngày 17/10/2022 ban hành Quyết định số 606/QĐ-BHTG thay thế Quyết định số 900/QĐ-BHTG về việc ban hành “Nội quy lao động của BHTGVN”. Trong đó, xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động tại BHTGVN đối với việc tuân thủ, thực hiện các quyết định về lao động, các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và BHTGVN; là cơ sở để người lao động nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng nề nếp, kỷ cương, dân chủ, phương pháp làm việc khoa học; bên cạnh đó là căn cứ để xử lý đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai, thực hiện Văn hóa công sở tại BHTGVN và Nội quy lao động của BHTGVN giúp cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Văn hóa công sở tại BHTGVN và Nội quy lao động của BHTGVN, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong hành động và xác định đầy đủ trong trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và cán bộ, đảng viên, người lao động. Cán bộ, đảng viên, người lao động và đoàn viên các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong BHTGVN đã thực hiện nghiêm túc Văn hóa công sở tại BHTGVN và Nội quy lao động của BHTGVN qua thực hiện các việc cụ thể sau: qua các cư xử bằng thái độ, hành động, cử chỉ, lời nói của nhân viên đối với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, đối tác và cộng đồng; chấp hành các quy định về chuẩn mực ứng xử trong nội bộ BHTGVN và bên ngoài mà cán bộ, nhân viên tại BHTGVN tuân thủ cả về nội dung và hình thức; thực hiện các hành vi bị cấm; các quy định về trang phục, tác phong khi làm việc; văn hóa giao tiếp, hội họp (văn hóa chào hỏi, văn hóa giao tiếp đối thoại, văn hóa tiếp nhận ý kiến, văn hóa giao tiếp qua điện thoại, văn hóa qua giao tiếp thư điện tử, văn hóa sử dụng các mạng xã hội, văn hóa sử dụng danh thiếp, văn hóa sử dụng thang máy, văn hóa ứng xử trong hội nghị, hội họp); quy định về giữ gìn vệ sinh chung và bài trí nơi làm việc; hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần (chăm lo, quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên tại BHTGVN; hoạt động văn nghệ quần chúng; hoạt động thể thao quần chúng)…

Để thực hiện có hiệu quả Văn hóa công sở và Nội quy lao động Đảng ủy BHTGVN đã chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong BHTGVN thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của BHTGVN về văn hóa công sở cho cán bộ, đảng viên, người lao động như: lồng ghép, đưa nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa công sở cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong các kỳ sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình và từ đó thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức của cán bộ, đảng viên, người lao động theo tiêu chuẩn đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và ý thức chấp hành những nội quy, quy chế, quy định mà BHTGVN ban hành.

Hai là, phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phải bám sát các tiêu chí, nội dung quy định cụ thể trong Quy chế văn hóa công sở; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy; chủ động phối hợp với Ban Lãnh đạo quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động và gia đình; phát động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch... Định kỳ hằng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện, trình Đảng ủy, lãnh đạo BHTGVN phê duyệt. Nội dung hoạt động cần hướng vào việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan và đoàn thể trong sạch, vững mạnh; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Ba là, phải có sự thống nhất về nhận thức chung, coi việc thực hiện văn hóa công sở chính là một phần của nhiệm vụ cải cách hành chính và mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động cũng cần nhận thức được thực hiện tốt văn hóa công sở và làm tốt nhiệm vụ, công việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, tích cực triển khai phòng họp, hội nghị trực tuyến của các cấp ủy cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo.

Bốn là, văn hóa công sở bị ảnh hưởng rất nhiều từ người đứng đầu tổ chức, do đó, thủ trưởng các đơn vị, cơ quan cần phải gương mẫu thực hiện Quy chế văn hóa công sở và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và người lao động trong BHTGVN.

Năm là, chú trọng đến việc phân công công việc phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo điều kiện việc nâng cao trình độ, kỹ năng công tác cho đội ngũ đoàn viên; thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên. Cần phải tạo ra môi trường làm việc thân thiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân xuất sắc, quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ và người lao động.

Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua văn bản, nghị quyết của Đảng ủyĐẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua văn bản, nghị quyết của Đảng ủy
Người đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu thực hiện văn hóa doanh nghiệpNgười đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu thực hiện văn hóa doanh nghiệp
Tăng cường, đổi mới về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệpTăng cường, đổi mới về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp
Phát huy truyền thống trong xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệpPhát huy truyền thống trong xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp

H.A