ĐBQH Cầm Thị Mẫn: Sửa đổi Luật Dầu khí đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển ngành Dầu khí

17:01 | 27/10/2022

|
(PetroTimes) - Tham gia góp ý vào dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), ĐBQH Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa bày tỏ tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Dầu khí để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển ngành dầu khí với vai trò là một trong những ngành quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.
ĐBQH Cầm Thị Mẫn: Sửa đổi Luật Dầu khí đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển ngành Dầu khí
Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Sửa đổi Luật Dầu khí đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển ngành dầu khí

Theo đại biểu Cầm Thị Mẫn, việc sửa đổi Luật Dầu khí vào thời điểm này là rất cần thiết, nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước để có các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và cơ sở pháp lý để đẩy mạnh hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trong điều kiện, tiềm năng khai thác dầu trong giai đoạn tới là rất khó khăn, cần phải thiết lập nền tảng phát triển mới. Đồng thời đảm bảo sự phù hợp và thống nhất với các luật khác có liên quan trong tiếp cận, điều hành, quản lý Nhà nước về hoạt động dầu khí, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo đảm an ninh quốc phòng, đặc quyền kinh tế, chủ quyền biển đảo, phù hợp với cam kết và thông lệ quốc tế.

Cho ý kiến về điều kiện thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí được quy định tại Điều 12, đại biểu Cầm Thị Mẫn cho rằng các quy định nêu trên chưa rõ ràng, chưa quy định cụ thể “có những điều kiện nào” thì được thực hiện việc điều tra cơ bản về dầu khí? Việc điều tra cơ bản là hoạt động đặc thù, vậy chủ thể thực hiện ngoài điều kiện về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm có cần thiết phải có những điều kiện đặc thù hay không?

ĐBQH Cầm Thị Mẫn: Sửa đổi Luật Dầu khí đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển ngành Dầu khí
ĐBQH Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa góp ý vào dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Mặt khác, nội dung quy định của điều luật tại dự thảo được hiểu là chỉ có chủ thể là “tổ chức” mới được tham gia hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí còn “cá nhân” thì không. Nếu cá nhân muốn tham gia thì phải liên danh với tổ chức để có đủ điều kiện. Trên thực tế, cá nhân nếu muốn thì có thể liên danh hoặc tự mình thành lập pháp nhân và khi đó có nghĩa họ đã trở thành một tổ chức mà không nhất thiết phải “liên danh” với tổ chức khác… Do đó, quy định như tại khoản 3, Điều 12 dự thảo Luật là không cần thiết, đại biểu đề nghị ban soạn thảo xem xét điều chỉnh lại nội dung này để khắc phục, bổ sung những bất cập, thiếu sót.

Các chính sách ưu đãi sẽ cải thiện đáng kể môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí

Về việc triển khai các dự án theo chuỗi đồng bộ, đại biểu Cầm Thị Mẫn cho biết, Khoản 1 Điều 42 của dự thảo luật có quy định về việc triển khai các dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển. Nội dung cụ thể của khoản 1 Điều 42: trong quá trình lập kế hoạch đại cương phát triển mỏ dầu khí nếu xét thấy cần thiết xây dựng chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển ngoài diện tích hợp đồng ban đầu phục vụ khai thác, xử lý và vận chuyển dầu khí để sản xuất ra dầu khí thương phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án phát triển mỏ dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thực hiện dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển.

Theo đại biểu, quy định này là hành lang pháp lý để các nhà thầu dầu khí đề xuất triển khai đồng bộ các hạng mục công trình dầu khí, nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động dầu khí, tuy nhiên đại biểu Cầm Thị Mẫn đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung làm rõ khái niệm "chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển ngoài diện tích hợp đồng ban đầu".

ĐBQH Cầm Thị Mẫn: Sửa đổi Luật Dầu khí đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển ngành Dầu khí
Các đại biểu tại phiên thảo luận.

Về việc thực hiện các chính sách ưu đãi trong lĩnh vực dầu khí, chính sách ưu đãi đầu tư đã được quy định tại Điều 54 của dự thảo luật và đây là bước tiến mới trong quá trình xây dựng dự thảo luật, theo đó quy định cải thiện đáng kể môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi của việc thực hiện các chính sách ưu đãi này, đại biểu Cầm Thị Mẫn đề nghị bổ sung vào dự thảo luật để đảm bảo trong trường hợp các nhà thầu dầu khí đã ký kết hợp đồng dầu khí và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà các chính sách ưu đãi đầu tư tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thấp hơn chính sách ưu đãi đầu tư tại Điều 54 của dự thảo luật thì nhà thầu được quyền đề xuất để hưởng chính sách ưu đãi đầu tư tại Điều 54.

Theo đại biểu Cầm Thị Mẫn, việc bổ sung quy định này là phù hợp với chính sách bảo đảm đầu tư cho các nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, đồng thời phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế về bảo đảm đầu tư.

Ngoài ra, việc bảo đảm đầu tư, kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật là cần thiết để tránh việc các nhà đầu tư, nhà thầu dầu khí có khiếu kiện với Chính phủ sau này, do quyền lợi đầu tư của nhà đầu tư, nhà thầu dầu khí không được đảm bảo.

Đại biểu Cầm Thị Mẫn cũng cho rằng, thẩm quyền xem xét việc phê duyệt áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư đối với các nhà thầu dầu khí đã được ký hợp đồng dầu khí được cấp giấy chứng nhận đầu tư dầu khí nên được giao cho Thủ tướng Chính phủ, vì theo quy định tại Điều 4 của dự thảo luật thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư trong lĩnh vực dầu khí sẽ tuân thủ theo quy định của Luật Dầu khí (sửa đổi). Theo quy định tại Điều 7 dự thảo luật thì hoạt động dầu khí thực hiện trên cơ sở hợp đồng dầu khí đã được ký kết đối với các lô dầu khí theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do vậy, việc giao cho Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư là để đảm bảo tính đồng bộ trong điều khoản sửa đổi, bổ sung của dự thảo luật.

Trọng Quỳnh (quochoi.vn)

Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện lần cuối Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) trình Quốc hội thông quaNghiêm túc tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện lần cuối Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua
Làm rõ phạm vi điều chỉnh về hoạt động dầu khí thượng nguồn và vấn đề bảo vệ môi trường trong thăm dò, khai thác dầu khíLàm rõ phạm vi điều chỉnh về hoạt động dầu khí thượng nguồn và vấn đề bảo vệ môi trường trong thăm dò, khai thác dầu khí
Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Cần tiếp tục rà soát các quy định về điều tra cơ bản về dầu khíDự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Cần tiếp tục rà soát các quy định về điều tra cơ bản về dầu khí
Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Đề xuất bổ sung chính sách đặc thù đối với khai thác tận thu dầu khí, chính sách ưu đãi đầu tưDự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Đề xuất bổ sung chính sách đặc thù đối với khai thác tận thu dầu khí, chính sách ưu đãi đầu tư
Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Thảo luận các vấn đề về chính sách khai thác tận thu, chi phí hoạt động dầu khíDự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Thảo luận các vấn đề về chính sách khai thác tận thu, chi phí hoạt động dầu khí
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng: Cần quy định cụ thể chính sách khai thác mỏ dầu khí khai thác tận thuĐại biểu Nguyễn Tâm Hùng: Cần quy định cụ thể chính sách khai thác mỏ dầu khí khai thác tận thu

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • novaland-16-8
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạnh kỷ lục khiến Nhật Bản chao đảo

Lạnh kỷ lục khiến Nhật Bản chao đảo

Nhiệt độ thấp kỷ lục và thời tiết khắc nghiệt nhất trong một thập niên đang tiếp tục gây ra tình trạng hỗn loạn trên khắp Nhật Bản.