Thứ ba 28/01/2020 05:37

Bộ Công Thương sẽ cắt giảm tới 72,1% các điều kiện kinh doanh

10:30 | 18/10/2018

|
Tính đến hết tháng 9/2018, Bộ Công Thương là một trong những bộ ngành đi đầu trong công tác cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận, được các doanh nghiệp và người dân ủng hộ.

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo (sau đây gọi là Nghị quyết số 19), trong đó khoản 3 Mục II yêu cầu các Bộ: “Hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh; kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư”.

bo cong thuong se cat giam toi 721 cac dieu kien kinh doanh
Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công Thương Nguyễn Anh Sơn trả lời báo chí tại họp báo thường kỳ tháng 10/2018 của Bộ Công Thương.

Nhiệm vụ này Bộ Công Thương đã hoàn thành tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ, sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo đó, tổng số điều kiện đầu tư, kinh doanh được bãi bỏ theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP và 09 Nghị định đã trình trong năm 2017 và năm 2018 là 677 điều kiện trên tổng số 1.216 điều kiện của 27 ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (chiếm tỷ lệ 55,5%).

Theo Nghị quyết số 19, Bộ Công Thương được Chính phủ giao theo dõi, giám sát đảm bảo thực thi đầy đủ, nhất quán việc cắt giảm các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Tiếp tục rà soát, kiến nghị bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3720/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019-2020.

Theo phương án trên, Bộ Công Thương đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa và chuyển hậu kiểm: 202 điều kiện trên tổng số 561 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (tương đương với 36%). Như vậy, với việc cắt giảm, đơn giản hóa lần 1 tại Nghị định 08/2018/NĐ-CP là 55,5% và cộng với dự kiến cắt giảm lần 2 này thì tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương dự kiến đạt 72,1%.

Tại họp báo thường kỳ tháng 10/2018 của Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công Thương Nguyễn Anh Sơn cho biết: Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cho giai đoạn 2019-2020 tập trung vào các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau: Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm: đề xuất cắt giảm 79 điều kiện; đơn giản hóa 34 điều kiện trên tổng số 132 điều kiện hiện hành trong lĩnh vực này. Đối với lĩnh vực kinh doanh thuốc lá: chuyển hậu kiểm 8 điều kiện trên tổng số 65 điều kiện hiện hành. Đối với lĩnh vực kinh doanh rượu: đề xuất cắt giảm 6 điều kiện; chuyển hậu kiểm 7 điều kiện trên tổng số 30 điều kiện.

Đối với lĩnh vực điện lực: đề xuất cắt giảm 7 điều kiện; đơn giản hóa 2 điều kiện; chuyển hậu kiểm 3 điều kiện trên tổng số 49 điều kiện. Đối với lĩnh vực hóa chất: đề xuất cắt giảm 15 điều kiện; đơn giản hóa 24 điều kiện; chuyển hậu kiểm 12 điều kiện trên tổng số 77 điều kiện. Đối với lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu, bảo hành bảo dưỡng ô tô: đề xuất cắt giảm 2 điều kiện; chuyển hậu kiểm 1 điều kiện trên tổng số 13 điều kiện. Lĩnh vực khoáng sản và than đều đề xuất cắt giảm 1 điều kiện hiện hành.

Như vậy, với 677 điều kiện đầu tư kinh doanh được đơn giản hóa và bãi bỏ và khoảng 202 điều kiện kinh doanh sắp tới được Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, kiến nghị lên Chính phủ tiếp tục bãi bỏ sẽ tạo một làn sóng mới lành mạnh hóa môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Đây không chỉ là tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp mà còn khẳng định quyết tâm của Chính phủ xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hành động đang dần trở thành hiện thực.

Mong rằng đầu tàu về công tác bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Công Thương sẽ được các Bộ ngành khác học tập, nỗ lực cùng hoàn thiện thể chế sao cho thuận lợi nhất đối với doanh nghiệp, xóa bỏ nạn nhũng nhiễu và nhất là làm chính sách kiểu "sấm to mưa nhỏ".

Bùi Công

loading...
  • bidv-29-6
  • pvp-ctcp