7 mục tiêu đột phá của VietinBank đến năm 2020

11:57 | 12/05/2014

|
Sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng đã đưa ra 7 mục tiêu đột phá cho VietinBank từ nay đến 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của VietinBank được tổ chức vào ngày 29/04 đã thành công tốt đẹp, bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Căn cứ các quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng 2010, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank, HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 đã họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với sự nhất trí của 100% thành viên HĐQT VietinBank. Cũng tại phiên họp này, 100% các thành viên HĐQT đã thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Đức Thọ - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, giữ chức vụ Tổng giám đốc VietinBank.

TS. Nguyễn Văn Thắng - tân Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng đã đưa ra Chương trình 5 đột phá và 2 phát huy cho VietinBank từ nay đến 2020: 

Thứ nhất: Đột phá về cơ cấu tổ chức, quản trị điều hành theo thông lệ quốc tế; Kiện toàn cơ sở Đảng, quản lý thống nhất Tổ chức Đảng theo chiều dọc trên toàn hệ thống;

Thứ hai: Đột phá về Cải thiện năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh;

Thứ ba: Đột phá về Đổi mới phương thức Quản trị rủi ro, quản trị hiệu quả hoạt động;

Thứ tư: Đột phá về Nền tảng và các giải pháp công nghệ hiện đại;

Thứ năm: Đột phá về đổi mới cơ cấu nguồn nhân lực và giải pháp tiện ích sản phẩm.

Thứ sáu: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo toàn diện hoạt động kinh doanh trên toàn hệ thống;

Thứ bảy: Phát huy quyền làm chủ của tập thể cán bộ, người lao động.

Nhiệm vụ trước mắt của HĐQT là nhanh chóng hoàn thiện Đề án tái cơ cấu VietinBank theo định hướng của Chính Phủ và Ngành Ngân hàng, trong đó tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp đổi mới toàn diện nhằm nâng cao vai trò, vị trí chủ lực, chủ đạo của VietinBank trong hệ thống các tổ chức tín dụng; phát triển VietinBank thành ngân hàng thương mại có quy mô lớn, hoạt động an toàn, hiệu quả và có năng lực quản trị tiên tiến, khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế, đạt trình độ khu vực về quy mô, quản trị, công nghệ và khả năng cạnh tranh.

Đẩy mạnh chuẩn hóa mô hình tổ chức, quản trị theo thông lệ, hoàn thiện chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược công nghệ thông tin, chiến lược truyền thông... phù hợp với chiến lược kinh doanh toàn hàng VietinBank

Thực hiện các giải pháp nhằm tăng nhanh quy mô và năng lực tài chính, nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu; đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế tiên tiến, đặc biệt tăng cường hiện đại hóa hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, phát triển dịch vụ ngân hàng mới và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng.

Phát triển nhanh, mạnh đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành và nghiệp vụ có chất lượng cao, xây dựng chính sách nhân sự hợp lý để thu hút, sử dụng và quản lý có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ để đội ngũ cán bộ VietinBank ngày càng lớn mạnh cả số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, chuyển đổi toàn diện văn hóa VietinBank hướng tới khách hàng, tạo ra nét văn hóa đặc trưng riêng có của VietinBank.

Khánh An

loading...
  • bidv-pay
  • evn
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp
eu se xoa toi 865 thue cho hang thuy san viet nam

EU sẽ xóa tới 86,5% thuế cho hàng thủy sản Việt Nam

Thông tin từ Vụ Chính sách thương mại đa biên, ngay khi EVFTA có hiệu lực sẽ có hơn 86,5% hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường châu Âu được miễn thuế.