Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

10:21 | 14/11/2021

|
(PetroTimes) - Từ ngày 16/11 - 27/11/2021, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam sẽ diễn ra triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhằm chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai.

Triển lãm trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý về nhiều nội dung. Đầu tiên là nội dung văn hóa Việt Nam trước năm 1930, giới thiệu khái quát về lịch sử văn hóa Việt Nam qua hình ảnh về quá trình dựng nước, giữ nước từ thời vua Hùng dựng nước, nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân ta...

Ở nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam khắc họa tư tưởng của Bác về văn hóa thông qua hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Người về văn hóa nghệ thuật, với các văn nghệ sỹ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam.

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam

Tiếp theo, ở nội dung các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa, tập trung giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng. Trong đó Bản đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ.

Phần nội dung văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giới thiệu vai trò của văn hóa trong các giai đoạn lịch sử khác nhau.

Trong phần nội dung về văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, các hiện vật, hình ảnh trưng bày sẽ làm nổi bật những thành tựu về lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch và thể thao ở trong nước; và các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
Một góc triển lãm
Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Phần nội dung bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trưng bày ảnh, tư liệu và số liệu về Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong những năm vừa qua. Bên cạnh việc chú trọng bảo tồn di sản văn hóa vật thể, bảo quản, tu bổ, phục hồi di sản đã được UNESCO ghi danh, các di tích lịch sử quốc gia được xếp hạng, các dự án chỉnh trang nội dung trưng bày, nâng cấp thiết bị, hệ thống trưng bày bảo tàng… Văn hóa của các dân tộc đã góp phần làm phong phú và đậm đà bản sắc văn hóa Việt, tạo nên một nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Triển lãm được đánh giá là một sự kiện đặc biệt không chỉ giúp người xem hiểu rõ hơn về văn hóa lịch sử của đất nước trong một giai đoạn đặc biệt, kể từ khi có Đảng cộng sản Việt Nam đến thời điểm hiện nay; ngoài ra, triển lãm còn giúp người xem có những ký ức, đồng thời truyền cảm hứng cho những người làm văn hóa nghệ thuật về việc cần phải có thêm quyết tâm về phát triển văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Những hình ảnh triển lãm cũng một lần nữa khẳng định, dân tộc ta có truyền thống lịch sử lâu đời, có kho tàng di sản văn hóa đa dạng và phong phú; từ đó để thấy được trách nhiệm của mỗi người làm sao để giữ gìn những giá trị di sản văn hóa này.

N.Quế