Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

13:32 | 03/10/2022

|
Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), Trung ương sẽ xem xét nội dung về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền - Ảnh 1.
Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) lần này, Trung ương sẽ xem xét nội dung về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đề cập đến nội dung này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời vào năm 1945 đến nay, nhất là trong hơn 35 năm đổi mới vừa qua, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu có chọn lọc những giá trị phổ quát của nhân loại về Nhà nước pháp quyền để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước và đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu rất quan trọng.

Cụ thể là: Việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật được chú trọng và tăng cường; hệ thống pháp luật được từng bước xây dựng, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được nhận thức đúng đắn hơn và phát huy mạnh mẽ hơn, coi đây là cốt lõi của vấn đề đổi mới hệ thống chính trị.

Về kinh tế, đó là quyền được tự do sản xuất kinh doanh ở tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm; quyền sở hữu hợp pháp tài sản và quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ; mọi tiềm năng, nhiệt tình, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân được phát huy...

Về chính trị, đó là quyền dân chủ trong bầu cử, ứng cử, đề cử; trong thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật; là sinh hoạt dân chủ trong các cơ quan dân cử, các đoàn thể xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng; là quyền con người, quyền công dân ngày càng được tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm tốt hơn...

Tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước được đổi mới và có những tiến bộ đáng kể. Quốc hội hoạt động ngày càng có chất lượng cao hơn, dân chủ hơn, thiết thực hơn. Tổ chức, hoạt động và điều hành của Chính phủ từng bước được đổi mới, tập trung vào công việc quản lý vĩ mô, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện tương đối sâu sát, nhanh nhạy. Hoạt động của Viện kiểm sát và Toà án các cấp cũng có những bước tiến mới. Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò trong đời sống xã hội. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước có nhiều đổi mới, từng bước được xác định rõ và cụ thể hơn, có chất lượng và hiệu quả cao hơn, tạo điều kiện cho việc kiện toàn, phát huy vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định sự cần thiết phải "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; coi đây "là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị" ở nước ta; đồng thời, đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó có xác định những nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, Đề án, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Hội nghị Trung ương lần này đã được Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc trên cơ sở 27 báo cáo chuyên đề tổng kết toàn diện cả về lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; ý kiến tham gia tại 18 cuộc hội thảo, hội nghị, toạ đàm, 3 Hội nghị lấy ý kiến các tỉnh uỷ, thành uỷ và Báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Nhấn mạnh, đây là vấn đề rất cơ bản, rộng lớn, phức tạp, nhạy cảm, hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị nghiên cứu thật kỹ các tài liệu, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học về những kết quả, thành tựu đã đạt được; đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân.

Từ đó, bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực tế đất nước, tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ và giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Cùng với đó là chú ý đến việc hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ hệ thống pháp luật, vận hành thông suốt, thống nhất bộ máy Nhà nước và các lĩnh vực của đời sống xã hội; phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong thực hiện quyền lực Nhà nước; tăng cường kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, liêm chính; phòng, chống có hiệu quả tham nhũng, tiêu cực.

Theo Báo Chính phủ

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung khắc phục hậu quả bão số 4Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung khắc phục hậu quả bão số 4
Tiếp tục phương án tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập đến hết năm 2022Tiếp tục phương án tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập đến hết năm 2022
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú ThọKết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • novaland-16-8
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 66,500 ▲150K 67,300 ▲200K
AVPL/SJC HCM 66,400 ▲150K 67,200 ▲50K
AVPL/SJC ĐN 66,450 ▲150K 67,300 ▲150K
Nguyên liệu 9999 - HN 52,850 53,250 ▲50K
Nguyên liệu 999 - HN 52,750 53,150 ▲50K
AVPL/SJC Cần Thơ 66,700 67,600
Cập nhật: 02/12/2022 13:45
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 53.700 ▲300K 54.800 ▲300K
TPHCM - SJC 66.500 ▼300K 67.400 ▼200K
TPHCM - Hà Nội PNJ 53.700 ▲300K
Hà Nội - 66.500 67.400 ▲200K 02/12/2022 09:35:38 ▲1K
Hà Nội - Đà Nẵng PNJ 53.700 ▲300K
Đà Nẵng - 66.500 67.400 ▼200K 02/12/2022 09:35:38 ▲1K
Đà Nẵng - Miền Tây PNJ 53.700 ▲300K
Cần Thơ - 66.600 67.200 ▲50K 02/12/2022 10:55:54 ▲1K
Cần Thơ - Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 53.700 ▲300K
Giá vàng nữ trang - 53.200 54.000 ▲300K 02/12/2022 09:35:38 ▲1K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K 39.250 ▲220K 40.650 ▲220K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K 30.340 ▲170K 31.740 ▲170K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K 21.210 ▲120K 22.610 ▲120K
Cập nhật: 02/12/2022 13:45
AJC Mua vào Bán ra
Đồng vàng 99.99 5,325 ▲25K 5,420 ▲25K
Vàng trang sức 99.99 5,240 ▲25K 5,405 ▲25K
Vàng trang sức 99.9 5,230 ▲25K 5,395 ▲25K
Vàng NL 99.99 5,240 ▲25K
Vàng miếng SJC Thái Bình 6,660 ▲20K 6,760 ▲20K
Vàng miếng SJC Nghệ An 6,650 ▲20K 6,750 ▲20K
Vàng miếng SJC Hà Nội 6,650 ▲10K 6,730 ▲15K
Vàng NT, TT 3A Thái Bình 5,320 ▲10K 5,420 ▲10K
Vàng NT, TT 3A Nghệ An 53,250 ▲47940K 5,425 ▲15K
Vàng NT, TT 3A Hà Nội 5,325 ▲25K 5,420 ▲25K
Cập nhật: 02/12/2022 13:45
SJC Mua vào Bán ra
SJC 1L, 10L 66,400 ▲50K 67,200 ▲50K
SJC 5c 66,400 ▲50K 67,220 ▲50K
SJC 2c, 1C, 5 phân 66,400 ▲50K 67,230 ▲50K
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 53,350 ▲50K 54,350 ▲50K
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ 53,350 ▲50K 54,450 ▲50K
Nữ Trang 99.99% 53,150 ▲50K 53,950 ▲50K
Nữ Trang 99% 52,116 ▲50K 53,416 ▲50K
Nữ Trang 68% 34,840 ▲34K 36,840 ▲34K
Nữ Trang 41.7% 20,649 ▲20K 22,649 ▲20K
Cập nhật: 02/12/2022 13:45

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 16,188.80 16,352.32 16,878.03
CAD 17,681.20 17,859.80 18,433.97
CHF 25,349.41 25,605.46 26,428.65
CNY 3,385.02 3,419.22 3,529.67
DKK - 3,386.78 3,516.70
EUR 24,999.40 25,251.92 26,397.56
GBP 29,099.45 29,393.39 30,338.35
HKD 3,052.42 3,083.25 3,182.37
INR - 299.80 311.80
JPY 175.51 177.28 185.80
KRW 16.23 18.04 19.78
KWD - 79,293.47 82,468.93
MYR - 5,491.53 5,611.67
NOK - 2,455.01 2,559.41
RUB - 379.08 419.68
SAR - 6,467.51 6,726.52
SEK - 2,317.84 2,416.41
SGD 17,576.56 17,754.11 18,324.88
THB 619.39 688.22 714.62
USD 24,210.00 24,240.00 24,520.00
Cập nhật: 02/12/2022 13:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Vietinbank
AUD 16,371 16,471 17,021
CAD 17,895 17,995 18,545
CHF 25,547 25,652 26,452
CNY - 3,416 3,526
DKK - 3,401 3,531
EUR #25,255 25,280 26,390
GBP 29,430 29,480 30,440
HKD 3,058 3,073 3,208
JPY 177.07 177.07 185.62
KRW 16.95 17.75 20.55
LAK - 0.71 1.66
NOK - 2,466 2,546
NZD 15,359 15,442 15,729
SEK - 2,316 2,426
SGD 17,577 17,677 18,277
THB 648.22 692.56 716.22
USD #24,225 24,265 24,545
Cập nhật: 02/12/2022 13:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 24,280 24,280 24,560
USD(1-2-5) 24,052 - -
USD(10-20) 24,231 - -
GBP 29,248 29,425 30,488
HKD 3,071 3,093 3,179
CHF 25,476 25,630 26,410
JPY 176.47 177.53 185.45
THB 664.16 670.87 731.98
AUD 16,241 16,339 16,874
CAD 17,771 17,878 18,427
SGD 17,675 17,781 18,291
SEK - 2,328 2,405
LAK - 1.08 1.39
DKK - 3,397 3,506
NOK - 2,465 2,547
CNY - 3,405 3,514
RUB - 360 462
NZD 15,287 15,379 15,738
KRW 16.84 18.6 19.7
EUR 25,192 25,261 26,342
TWD 722.26 - 819.72
MYR 5,191.11 - 5,702.21
Cập nhật: 02/12/2022 13:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 24,340.00 24,350.00 24,630.00
EUR 25,319.00 25,341.00 26,433.00
GBP 29,452.00 29,630.00 30,340.00
HKD 3,088.00 3,100.00 3,197.00
CHF 25,653.00 25,756.00 26,472.00
JPY 178.25 178.47 185.55
AUD 16,295.00 16,360.00 16,966.00
SGD 17,806.00 17,878.00 18,299.00
THB 681.00 684.00 724.00
CAD 17,931.00 18,003.00 18,429.00
NZD 0.00 15,334.00 15,856.00
KRW 0.00 18.05 19.72
Cập nhật: 02/12/2022 13:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 24.255 24.505
AUD 16.413 16.925
CAD 17.947 18.460
CHF 25.813 26.335
EUR 25.366 26.086
GBP 29.579 30.208
JPY 179,06 185,17
Cập nhật: 02/12/2022 13:45