Hà Nội số hóa hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính từ 1/6

06:45 | 22/05/2022

|
(PetroTimes) - Các địa phương trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện số hóa hồ sơ, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các sở, ngành từ ngày 1/6/2022.
Hà Nội số hóa hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính từ 1/6
Ảnh minh họa

Đó là yêu cầu của UBND TP Hà Nội đối với các địa phương tại Văn bản số 1468/UBND-KSTTHC về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 54/KH-UBND vừa được UBND TP ban hành.

Cụ thể, UBND TP đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các sở, ngành từ ngày 1/6/2022 và tại UBND cấp huyện từ ngày 1/12/2022; thực hiện số hóa đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg từ ngày 1/7/2022.

TP yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố triển khai tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo danh mục và lộ trình, trong đó ưu tiên tích hợp các dịch vụ công thiết yếu theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc cung ứng 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình.

Về việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu việc này trên toàn địa bàn thành phố để người dân không phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính. UBND các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai ngay trên địa bàn mình việc thực hiện thủ tục chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

UBND TP Hà Nội giao Văn phòng UBND phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

T.H

  • bidv-65-nam