Thứ sáu 17/08/2018 08:30

Chiêm ngưỡng hiện vật "Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)”

10:16 | 09/06/2018

|
(PetroTimes) - Nhân kỷ niệm 75 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” của Đảng Cộng sản Việt Nam (1943 - 2018), ngày 8/6, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Bảo tàng Văn học Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)”.  
chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm chuyên đề “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)”.

Triển lãm giới thiệu với người xem gần 200 hình ảnh, hiện vật, bản trích, bài viết đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Văn học Việt Nam nhằm giúp công chúng hiểu hơn giá trị soi đường, tác dụng định hướng của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, những cống hiến của các văn nghệ sĩ lớp đầu tiên đã tiếp nhận nội dung, tư tưởng của Đề cương. Qua đó công chúng có nhận thức đúng hơn nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.

chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954

Trưng bày “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)” gồm 2 phần. Phần thứ nhất giới thiệu ý nghĩa của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943) với những nhận xét, đánh giá của học giả, nhà văn hóa, văn nghệ sĩ; một số văn kiện của Đảng nói về văn hóa văn nghệ.

chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954
chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954
Bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh soạn thảo được Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua tháng 2/1943.

Ban Tổ chức giới thiệu đến công chúng một số hiện vật tiêu biểu. Trong đó có bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh soạn thảo được Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua tháng 2/1943, đăng toàn văn trên Tạp chí Tiên Phong số 1 (Cơ quan vận động Văn hóa Mới thuộc Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam xuất bản), ra ngày 10/11/1945. Tiếp đó là tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các trang văn xuôi có ghi chép những suy nghĩ của Người về xây dựng nền văn hóa Việt Nam mới; Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng...

chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954
Tạp chí Tiên Phong, Cơ quan vận động Văn hóa Mới thuộc Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam xuất bản, số 1 ra ngày 10/11/1945 đăng toàn văn Đề cương về văn hóa Việt Nam

Ở phần thứ 2 nói về “Văn học- Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)”, trong đó nhấn mạnh “Đề cương về văn hoá Việt Nam” đã chắp cánh cho các hoạt động sáng tạo của nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ ngày càng phong phú và sắc bén. Họ luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, phản ánh sắc sảo, sinh động đời sống thực tiễn đấu tranh của quân - dân ta, kịp thời động viên, cổ vũ toàn dân, toàn quân thi đua tăng gia sản xuất, giết giặc lập công, xây dựng đời sống văn hóa mới.

chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954
Kỷ vật “khăn len” của nhà văn Hoài Thanh và kỷ vật “áo Măng tô” của nhà Thơ Huy Cận

Ở phần này, Ban tổ chức giới thiệu đến công chúng nhóm hiện vật tiêu biểu là những kỷ vật của các văn nghệ sĩ; sưu tập hiện vật về tác phẩm văn học của các tác giả (Tú Mỡ, Tế Hanh, Nguyễn Đình Thi…); nhóm tranh cổ động và những bản nhạc thời kì kháng chiến... Văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa), ở đó người cộng sản không chỉ làm cách mạng chính trị mà còn tiến hành cách mạng văn hóa. Tháng 2/1943, Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã thảo luận và thông qua “Đề cương về văn hóa Việt Nam” - Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng.

Triển lãm giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị soi đường, tác dụng định hướng của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” những cống hiến của các văn nghệ sĩ lớp đầu tiên đã tiếp nhận những nội dung, tư tưởng của Đề cương; qua đó nhận thức đúng hơn nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.

Trưng bày “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)” diễn ra đến hết tháng 9/2018 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954
Hình ảnh các văn nghệ sĩ ở Liên khu 3 năm 1948
chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954
Sinh hoạt văn nghệ của cơ quan trong kháng chiến chống Pháp
chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954
Một số tác phẩm văn học-nghệ thuật của các văn nghệ sĩ trong kháng chiến (1945-1954).
chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954
chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954
Kỷ vật “Mũ phớt” của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và kỷ vật “khăn len, lược, dao rọc giấy của nhà thơ Nguyễn Đình Thi
chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954
Phích và ba toong - kỷ vật của nhà văn Đoàn Văn Cừ.
chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954
Tranh cổ động, Ty thông tin tỉnh Thái Nguyên phát hành cổ động cho cuộc vận động Thi đua ái quốc
chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954

Tượng "Võ Thị Sáu trước quân thù" của tác giả Diệp Minh Châu, sáng tác năm 1958. tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996.

chiem nguong hien vat van hoc nghe thuat trong khang chien 1945 1954
Trưng bày chuyên đề “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)” thu hút sự quan tâm của công chúng.

Nguyễn Hoan

Share on Google+