Thứ sáu 22/11/2019 02:26

Than Cọc Sáu nâng cao quản lý chất lượng than

20:07 | 29/11/2013

|
Nhờ làm tốt công tác quản lý chất lượng và tiêu thụ nên từ đầu năm đến nay, các chỉ tiêu về chất lượng than của Công ty Cổ phần than Cọc Sáu đều đảm bảo quy định và vượt yêu cầu đề ra.

Khai thác than tại mỏ Cọc Sáu

Ông Lê Văn Giáp, Phó Giám đốc công ty cho biết, theo kế hoạch, độ tro than khai thác của công ty bình quân 35,90%, tuy nhiên công ty thực hiện 35,48%, giảm 0,42%; tỷ lệ thu hồi than sạch đạt 92,48% trên kế hoạch điều hành 91,00%; tỷ lệ cục +15mm trong than nguyên khai giao Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện 1,31% trên kế hoạch điều hành 2,00% giảm 0,69%; tỷ lệ đá +15mm thực hiện 14,74% trên kế hoạch 15,00% giảm 0,26%; độ tro cám 0 – 15 thực hiện 30,46% trên kế hoạch 30,50%, giảm 0,04% so với kế hoạch.

Có được kết quả trên là do công ty kịp thời điều chỉnh chặt chẽ giữa khâu sản xuất, công nghệ và tiêu thụ, giảm tồn than nguyên khai xấu, tăng cường khai thác lại, khai thác có hiệu quả hệ thống sang tuyển để tận thu tối đa tài nguyên, nâng cao tỷ lệ thu hồi…

Ngoài ra, công ty cũng linh hoạt trong điều hành cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu thụ chung của thị trường và đảm bảo phẩm cấp theo kế hoạch, thực hiện các phương án chế biến hợp lý… trong điều kiện nguồn than sản xuất gặp nhiều khó khăn trong điều kiện thời tiết phức tạp v.v...

Hải Hà