Quốc hội chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

11:10 | 17/06/2020

|
Sáng nay 17/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Kết quả cho thấy 90,68% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Đáng chú ý trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) lần này đã bỏ hẳn một chương (chương VIIa) quy định về hộ kinh doanh để xây dựng một luật riêng.

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) do Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày cho biết về hộ kinh doanh (Chương VIIa), một số ý kiến đồng ý với việc quy định một chương về hộ kinh doanh trong dự thảo Luật; một số ý kiến khác đồng ý xem xét, ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh.

quoc hoi chinh thuc thong qua luat doanh nghiep sua doi
Quốc hội chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Trên cơ sở đa số ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu theo hướng bỏ quy định tại Chương VIIa về hộ kinh doanh; bỏ quy định về chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp (Điều 199a). Đồng thời, để bảo đảm tính liên tục cho đến khi ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh, cần thiết giao Chính phủ hướng dẫn đăng ký và hoạt động đối với hộ kinh doanh (khoản 4 Điều 217 quy định về điều khoản thi hành).

Trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) lần này cũng có những điểm đáng chú ý liên quan đến doanh nghiệp nhà nước (Điều 88). Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, một số ý kiến cho rằng khái niệm doanh nghiệp nhà nước (DNNN) như tại dự thảo Luật (doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) là chưa phù hợp. Khái niệm DNNN đã thay đổi liên tục, không bảo đảm tính nhất quán, tác động đến cách thức quản lý của các doanh nghiệp, tạo ra sự khác biệt trong cách thức quản lý với các doanh nghiệp khác.

Trước những ý kiến trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, quy định DNNN gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như dự thảo Luật nhằm thể chế hóa chủ trương về tỷ lệ cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN (Nghị quyết số 12).

Dự thảo Luật đã sửa đổi khái niệm DNNN theo nguyên tắc phân chia các loại doanh nghiệp có sở hữu nhà nước theo mức độ sở hữu khác nhau, mỗi loại hình doanh nghiệp có quy định về tổ chức quản trị phù hợp để nâng cao hiệu lực quản trị, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, bảo đảm bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc rà soát các luật có liên quan về DNNN để bảo đảm đồng bộ trong hệ thống pháp luật, có hiệu lực thi hành cùng Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo Luật đã được hoàn thiện, chỉnh lý trình Quốc hội thông qua. Có ý kiến cho rằng, cổ phần chi phối là phải quyết định được những vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp. Do đó, đề nghị DNNN phải có cổ phần chi phối của Nhà nước đạt 65%.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, nội hàm “bảo đảm Nhà nước nắm giữ phần vốn góp hoặc cổ phần chi phối” tại khái niệm DNNN bám sát quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 12. Quy định này nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả hơn việc sử dụng vốn Nhà nước trong các DNNN. Việc nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ đã bảo đảm quyền chi phối trực tiếp việc ra các quyết định thông thường (chỉ yêu cầu tỷ lệ trên 50%) và chi phối gián tiếp (phủ quyết) việc ra một số các quyết định khác (yêu cầu tỷ lệ 65%) của doanh nghiệp đó. Đồng thời, tỷ lệ này cũng phù hợp với với các cam kết, thông lệ quốc tế. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo Luật.

P.V

quoc hoi chinh thuc thong qua luat doanh nghiep sua doiGiảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ là đúng đắn và cần thiết
quoc hoi chinh thuc thong qua luat doanh nghiep sua doiBất cập của cơ chế chính sách, pháp luật cần được sửa đổi kịp thời
quoc hoi chinh thuc thong qua luat doanh nghiep sua doi“Dọn tổ đón đại bàng thì cũng nên rắc thóc cho chim sẻ”!