Việt Nam - Tổ Quốc nhìn từ biển

[PetroTimesMedia] Sứ mệnh ngành Dầu khí Việt Nam: Những người lính không mang quân hàm

08:42 | 01/02/2023

|
Biển là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức doanh nghiệp và người dân Việt Nam.