[PetroTimesMedia] Phải xây dựng chiến lược tổng thể cho Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau

08:54 | 07/05/2023

|
(PetroTimes) - Đối với Cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng chiến lược dài hạn cho Cụm. Giao giao Ban Kinh tế Đầu tư phối hợp với các Ban chuyên môn liên quan của Tập đoàn cùng với 3 đơn vị trong Cụm tập trung các công việc xây dựng cơ sở dữ liệu để đề ra chiến lược tổng thể cho Cụm trong thời gian sớm nhất. Trong điều kiện có nhiều biến động, thay đổi của thị trường hiện nay, các đơn vị trong Cụm phải có sự liên kết trong điều hành. Đồng thời xác lập nền tảng chung của Cụm thông qua việc xác định cụ thể các danh mục công việc, nguồn lực, nhân lực chuyên môn trong Cụm để có thể chia sẻ, làm chung.