[PetroTimesMedia] Cần đơn giản hóa ít nhất 20% quy định trong giải quyết thủ tục hành chính

18:11 | 02/06/2023

|
(PetroTimes) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá. Chấm dứt ngay tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý hoặc kéo dài thời gian xử lý, giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người dân.