Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường về chất thải rắn

13:18 | 05/06/2020

|
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) lần này quy định rõ về trách nhiệm của nhà sản xuất trong tái chế bao bì...

Theo thông tin từ Tổng cục Môi trường, công tác quản lý Nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trong thời gian qua còn nhiều bất cập, chất thải hầu hết chưa được phân loại tại nguồn. 

Việc xử lý CTRSH hiện nay chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp; nhiều lò đốt không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; chưa có các cơ chế chính sách thúc đẩy các hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn, dẫn đến khối lượng CTRSH phát sinh ngày một nhiều và chưa tận dụng được các thành phần có ích trong chất thải, chưa theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền dẫn đến không khuyến khích việc giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải phát sinh, đồng thời không khuyến khích việc phân loại chất thải tại nguồn...

Để giải quyết tình trạng này, dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có nhiều điểm mới, đưa ra các quy định về kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH được tính dựa trên khối lượng phát sinh; đưa ra quy định khuyến khích phân loại CTRSH tại nguồn thành 5 loại là chất thải rắn có khả năng tái chế; chất thải thực phẩm, chất thải hữu cơ dễ phân hủy; chất thải nguy hại, chất thải cồng kềnh và chất thải rắn sinh hoạt thông thường khác. 

nhieu diem moi trong du thao luat bao ve moi truong ve chat thai ran
Ảnh minh họa

Dự thảo luật cũng quy định các nguyên tắc về việc thu kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý đối với từng loại chất thải sau khi đã được phân loại; quy định Nhà nước ưu đãi về thuế, phí, vay vốn đối với các hoạt động xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định về sự giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp hội, tổ dân phố, cộng đồng dân cư đối với việc tổ chức thực hiện và giám sát việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Quy định không khuyến khích cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu trên địa bàn cấp xã; không khuyến khích sử dụng công nghệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, trừ trường hợp đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quyết định; quy định về cải tạo, phục hồi môi trường đối với bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

Dự thảo cũng đưa ra những quy định mới đối với công tác quản lý chất thải rắn nguy hại và dự kiến giao Bộ TN&MT ban hành danh mục chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường để giải quyết bất cập trong việc phân định chất thải nguy hại.

Không khuyến khích đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại có phạm vi phục vụ trên địa bàn một tỉnh; UBND cấp tỉnh không hạn chế việc thu gom chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn các tỉnh khác về xử lý tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại thuộc địa bàn quản lý của tỉnh.

Khuyến khích việc đầu tư các cơ sở xử lý chất thải nguy hại quy mô cấp vùng; quy định yêu cầu chất thải nguy hại phát sinh trong sinh hoạt phải được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện thu hồi, xử lý theo quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hoặc chất thải nguy hại.

Bỏ quy định cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mà thay bằng hình thức khai báo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; quy định ngoài tổ chức có giấy phép môi trường phù hợp với loại chất thải cần xử lý thì chủ nguồn thải chất thải nguy hại có phương tiện, thiết bị phù hợp bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường cũng được phép vận chuyển chất thải nguy hại; yêu cầu chủ xử lý phải công khai, cung cấp thông tin về loại, số lượng chất thải nguy hại thu gom, xử lý, phương pháp xử lý, thông tin về tên, địa chỉ các chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thu gom, xử lý để được giám sát theo quy định.

Về trách nhiệm của các nhà sản xuất, dự thảo luật quy định: Nhà sản xuất có nhu cầu thu hồi, tái chế thu gom bao bì, chai lọ thì có quyền đặt một khoản tiền trong giá thành sản phẩm của chai đó, phải công khai giá và người dùng được biết vỏ chai bao nhiêu tiền và có quyền lấy lại số tiền đó.

Quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất trong tái chế bao bì: Nhà sản xuất phải thu gom sản phẩm đó theo tỷ lệ nhất định, theo tỷ lệ tái chế tăng dần theo hằng năm. Nhà sản xuất, nhập khẩu có hai​ lựa chọn là họ tự mình hoặc thuê đơn vị tái chế. Những đối tượng này phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Nếu không muốn tự làm thì đóng khoản tiền về quỹ bảo vệ môi trường do Bộ TN&MT công bố, thành lập hội đồng liên ngành tính toán mức tiền đóng góp, chi trả trực tiếp cho đơn vị tái chế. 

Cơ sở tái chế phải đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; đơn vị kiểm toán sẽ xác nhận tỷ lệ tái chế để được nhận hỗ trợ việc này hoàn toàn công khai minh bạch, với mục đích nâng cao tỷ lệ tái chế ở Việt Nam.

Xuân Hinh

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn