Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền

Đáp ứng yêu cầu tinh quặng

10:29 | 27/08/2019

|
Năm 2019, Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai-Vimico (thuộc Tổng công ty Khoáng sản TKV) được giao bóc đất đá 12,5 triệu m3, khai thác quặng nguyên khai 2.202.100 tấn hàm lượng 0,924% Cu; Nhà máy Tuyển khoáng 1 sản xuất 46.000 tấn tinh quặng đồng 25% Cu và 63.980 tấn tinh quặng sắt 60% Fe; Nhà máy Tuyển khoáng 2 sản xuất 31.280 tấn tinh quặng đồng 25% Cu và 43.600 tấn tinh quặng sắt 60% Fe.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, chi nhánh đã có các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện nghiêm kỹ thuật khai thác, chuẩn bị tốt thiết bị, xe máy, huy động tối đa công suất thiết bị, đồng thời bảo đảm an toàn trong khai thác, vận tải, quản lý ranh giới mỏ…

dap ung yeu cau tinh quang

Sản xuất tại khai trường lộ thiên Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền

Kết quả 6 tháng đầu năm, sản lượng bóc đất đá đạt trên 6,637 triệu m3, bằng 53,1% kế hoạch năm; khai thác quặng đạt 1.159.150 tấn, bằng 52,6% kế hoạch năm (KHN).

Nhà máy Tuyển khoáng 1: Sản phẩm tinh quặng đồng 25% Cu đạt 22.756,62 tấn, bằng 49,5% KHN, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất của chi nhánh. Sản phẩm tinh quặng sắt 60% đạt 31.506,47 tấn, bằng 49,2% KHN.

Nhà máy Tuyển khoáng 2: Sản phẩm tinh quặng đồng 25% Cu đạt 16.104,37 tấn, bằng 51,5% KHN; sản phẩm tinh quặng sắt 60% đạt 26.205,17 tấn, bằng 60,1% KHN.

Cùng với khai thác lộ thiên, chi nhánh đã thành lập Phân xưởng khai thác hầm lò từ tháng 10-2018, triển khai công tác đào lò xây dựng mỏ Vi Kẽm phục vụ khai thác hầm lò. 6 tháng đầu năm 2019, đào lò đạt 505m, trong đó đào lò xây dựng cơ bản 385m, đào lò chuẩn bị sản xuất 120m.

V.T