Tuyển than Cửa Ông

Đánh giá hiệu quả công việc theo KPI

22:39 | 05/03/2019

|
Trong các ngày 26 và 27-2-2019, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức lớp tập huấn, phổ biến chương trình đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI cho 180 người là lãnh đạo, nhân viên các đơn vị trong công ty.

KPI là một hệ thống các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên. Đánh giá hiệu quả công việc một cách công bằng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn. Bằng việc thiết lập KPI theo nguyên tắc SMART (cụ thể, đo lường được, khả thi, xuất phát từ mục tiêu chung, có hạn định thời gian), xây dựng thang đo KPI, xác định trọng số cho KPI, chấm điểm, tổng hợp điểm KPI và xếp loại đánh giá, mỗi nhân viên và người quản lý đều có thể đánh giá được hiệu quả công việc - mục tiêu được giao có hoàn thành hay không.

danh gia hieu qua cong viec theo kpi
Cán bộ, nhân viên Tuyển than Cửa Ông tham gia lớp đào tạo KPI

Khi KPI được áp dụng thì sẽ có những sự thay đổi trong phương pháp quản lý công việc, cách giao việc, cách đánh giá thực hiện công việc, tác phong làm việc của các cá nhân, sự phối hợp giữa các bộ phận, phương pháp lập, triển khai kế hoạch.

Ngày 20-2-2019, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã thành lập Ban KPI do Giám đốc công ty làm Trưởng ban, các Phó giám đốc làm Phó ban, các Trưởng phòng/Chánh VP/Quản đốc, đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên công ty làm ủy viên. Ban KPI có nhiệm vụ chỉ đạo việc triển khai thực hiện trả lương theo KPI theo Công văn số 5869/TKV-TCNS ngày 7-11-2018 của TKV; chỉ đạo thực hiện KPI theo lộ trình áp dụng thí điểm tại Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương và Phòng Kỹ thuật công nghệ, sau đó triển khai áp dụng tại tất cả các đơn vị còn lại trong công ty.

P.V