Thứ sáu 22/06/2018 20:28

TKV tập trung tái cấu trúc

09:44 | 09/03/2018

|
Năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp thành viên. Mặt khác, TKV tập trung xác định rõ các ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm chính để định hướng phát triển  

Trong năm qua, nhiều công trình trọng điểm của ngành than đã được đưa vào hoạt động như Nhà máy Sàng tuyển than Vàng Danh 2, công suất 2 triệu tấn/năm; hệ thống băng tải vận chuyển than giai đoạn I, từ Khe Ngát ra cảng Điền Công, công suất 6 triệu tấn/năm...

Tuy nhiên, một số lĩnh vực của Tập đoàn vẫn bộc lộ những khiếm khuyết, cần sớm chỉ đạo quyết liệt để khắc phục, như chất lượng than còn thấp hoặc chưa phù hợp yêu cầu của các hộ tiêu thụ; tỷ lệ than tồn kho lớn; giá thành sản xuất than còn cao; việc triển khai các dự án chế biến khoáng sản sâu còn chậm... Mặt khác, hiệu quả đầu tư một số dự án còn thấp, chậm tiến độ; tình trạng gian lận trong kinh doanh, vận chuyển khoáng sản gây thất thoát tài nguyên vẫn còn diễn ra... Những hạn chế này đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả vốn đầu tư, làm tăng giá thành sản xuất và giảm sức cạnh tranh của TKV.

tkv tap trung tai cau truc
TKV chú trọng nâng cao năng suất lao động

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và những năm tiếp theo. Tại Hội nghị Tổng kết TKV đầu năm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ: “Tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; công nghệ, nhất là công nghệ tiên tiến trong khai thác than hầm lò, chế biến sâu sản phẩm còn yếu; nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản, kiến thiết mỏ chậm tiến độ; an toàn lao động, bảo vệ môi trường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới…”.

Từ đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, trong năm 2018 và những năm tới, TKV cần thực hiện ngay một số nhiệm vụ, trọng tâm là công tác tái cấu trúc. Tái cấu trúc ngành, tái cấu trúc doanh nghiệp và tái cấu trúc sản phẩm cần được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thực hiện tái cấu trúc là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại với đích đến là xây dựng TKV thành một tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, mô hình quản lý hiện đại, chuyên môn hóa cao, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, hoạt động hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo đáp ứng nguồn than cho các ngành kinh tế trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, TKV cần có những giải pháp phù hợp để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước, bảo đảm lợi ích của người lao động, lợi ích cộng đồng trong quá trình tái cấu trúc.

Để thực hiện những nhiệm vụ đó, trong năm 2018, mục tiêu của TKV là phải thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó xác định rõ các ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm chính để đầu tư phát triển. Đồng thời, thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn tại các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc theo đúng lộ trình, đúng quy định đã nêu trong đề án nói trên. Đây là nội dung rất quan trọng vì cổ phần hóa doanh nghiệp sẽ tạo môi trường để tái cấu trúc tốt hơn khi có sự tham gia sở hữu của các thành phần kinh tế khác tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Ngoài ra, TKV quan tâm đến công tác tái cấu trúc đầu tư, tăng cường kiểm soát hiệu quả đầu tư nhằm tạo ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, trong năm 2018 và những năm tới, TKV cần thực hiện ngay một số nhiệm vụ, trọng tâm là công tác tái cấu trúc. Tái cấu trúc ngành, tái cấu trúc doanh nghiệp và tái cấu trúc sản phẩm cần được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Minh Châu

Share on Google+