[PetroTimesMedia] Đại hội Công đoàn PETROCONs khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

20:00 | 31/05/2023

|
(PetroTimes) - Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như những hạn chế cần rút kinh nghiệm. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn PETROCONs đặt ra mục tiêu: tiếp tục giữ ổn định tổ chức công đoàn các cấp, tham gia quản lý, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Thực hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động...