[PetroTimesMedia] BSR - Ngọn lửa của niềm tin

08:55 | 09/05/2023

|
Dung Quất, một miền quê còn mang nặng trong lòng những vết thương chiến tranh, ngàn đời đối mặt với thiên tai địch họa. Nhưng cũng chính tại mảnh đất này ngành Lọc hóa dầu Việt Nam đã được phôi thai với công trình thế kỷ: NMLD Dung Quất.