Gói thầu: Mua sắm các loại phụ kiện trung hạ thế

09:10 | 15/06/2018

|
Công ty Điện lực Thanh Hoá

Số TBMT

20180626473 - 00 Thời điểm đăng tải 14/06/2018 16:49
Lĩnh vực Hàng hóa
Bên mời thầu Z003305 - Công ty Điện lực Thanh Hoá
Chủ đầu tư - Địa chỉ của Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa - Số 96 Triệu Quốc Đạt – Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hóa. - Địa chỉ của Người có thẩm quyền: Tổng công ty Điện lực miền Bắc – Số 20 Trần Nguyên Hãn – Thành phố Hà Nội. - Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Phòng QLĐT – Tầng 6 – Công ty Điện lực Thanh hóa – Số 96 – Triệu Quốc Đạt – Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.278.988 - 02373.260.899 Fax: 02373.854.545
Phân loại Dự án đầu tư phát triển
Số hiệu KHLCNT 20180613745
Tên KHLCNT Chống quá tải lộ 371E9.13; Thay tủ trung áp ANNORA thuộc lộ 373E9.13 - Điện lực Tĩnh Gia
Tên gói thầu Mua sắm các loại phụ kiện trung hạ thế
Tên dự án Chống quá tải lộ 371E9.13; Thay tủ trung áp ANNORA thuộc lộ 373E9.13 - Điện lực Tĩnh Gia
Nguồn vốn Vốn TDTM và KHCB
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước
[Tham dự thầu:]
Hình thức nhận HSDT Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 14/06/2018 - 16:49 Đến ngày 25/06/2018 - 14:00
Mua hồ sơ mời thầu Miễn phí
Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
[Mở thầu:]
Thời điểm mở thầu 25/06/2018 - 14:00
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 181.174.400 VND(Một trăm tám mươi mốt triệu một trăm bảy mươi bốn nghìn bốn trăm đồng chẵn)
[Bảo đảm dự thầu:]
Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Số tiền bảo đảm dự thầu 2.000.000 VND (Hai triệu đồng chẵn)
Hồ sơ mời thầu Quyết định phê duyệt Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu Chương II: Bảng dữ liệu Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu [Mục 1: Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, Mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Mục 4: Tiêu chuẩn đánh giá về giá ]; [Mục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm]. Chương IV: Các biểu mẫu HSDT [Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm]; [Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu]; [Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
Quan tâm Bạn Cần đăng nhập Nhà thầu để sử dụng chức năng quan tâm.

Theo Cổng thông tin đấu thầu

  • pvgas