5 nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam

15:07 | 04/04/2022

|
(PetroTimes) - Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) gồm 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Nhằm triển khai có trọng tâm, trọng điểm Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước, Bộ VHTT&DL vừa Ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 với 5 nhiệm vụ trọng tâm cùng với các giải pháp chủ yếu.

Cụ thể, với nhiệm vụ nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị gia đình trong tình hình mới, Bộ VHTT&DL xác định xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hằng năm về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược; định kỳ hướng dẫn, tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, với chủ đề thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn.

Với nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về gia đình, Bộ VHTT&DL yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp, rà soát, hoàn thiện sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về: Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống xâm hại trẻ em và chăm sóc người cao tuổi trong gia đình; ngăn chặn các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển của gia đình phù hợp với đặc điểm gia đình trong bối cảnh xã hội hiện đại. Nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số gia đình hạnh phúc làm cơ sở đánh giá, đề xuất, hoạch định chính sách.

Với nhiệm vụ xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên thụ hưởng, phát triển toàn diện, Bộ VHTT&DL dự kiến nghiên cứu, xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, nhằm hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong xã hội. Triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Phát huy hiệu quả mô hình gia đình “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; nhân rộng mô hình “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”...

Với nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình, Bộ VHTT&DL sẽ xây dựng các chương trình, đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực theo hướng tích hợp đa ngành chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó nghiên cứu, xây dựng danh mục dịch vụ công và hệ thống dịch vụ xã hội hỗ trợ gia đình; nghiên cứu, xây dựng, phát triển các loại hình dịch vụ hỗ trợ gia đình; xây dựng dữ liệu số quốc gia về gia đình.

Bộ VHTT&DL cũng khuyến khích, huy động các cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình; chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình dân tộc thiểu số; tạo điều kiện để các gia đình tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ xã hội.

Trước đó, ngày 30/12/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2238/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Chiến lược đặt mục tiêu chung xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Chiến lược phấn đấu thực hiện nhiều chỉ tiêu, như: 100% gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại;

100% địa phương có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã...

Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH năm 2022Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH năm 2022
Phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao độngPhát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động
Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

T.H

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • novaland-16-8
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • sao-thai-duong