30/3 là hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019

13:00 | 16/02/2020

|
Luật Quản lý thuế sửa đổi đến 1/7/2020 mới có hiệu lực, nên theo quy định hiện hành, thời hạn người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cuối cùng là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, điều này có nghĩa ngày 30/3 là hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế.


Vì Luật Quản lý thuế sửa (Luật Quản lý thuế số 38) đổi đến 1/7/2020 mới có hiệu lực, cho nên thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế, cũng như thủ tục quyết toán thuế vẫn thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 26/2012/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và các nghị định, thông thư hướng dẫn.

Cụ thể, theo quy định hiện hành, thời hạn người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cuối cùng là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, điều này có nghĩa ngày 30/3 là hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế.

303 la han cuoi nop ho so quyet toan thue thu nhap ca nhan nam 2019
Ảnh minh họa

Các hướng dẫn hiện hành cũng cho biết, tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế, hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2019 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Riêng tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập, nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN, thì tổ chức trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Cũng theo quy định hiện hành, tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân khi cá nhân có giấy ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (kể cả khi không làm đủ 12 tháng trong năm), kể cả trường hợp cá nhân đồng thời có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.

Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế (kể cả khi không làm đủ 12 tháng trong năm), đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì sẽ phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Ngoài ra, cá nhân được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế TNCN nếu thuộc các trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì vẫn được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mới.

Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được ủy quyền quyết toán thuế.

P.V

303 la han cuoi nop ho so quyet toan thue thu nhap ca nhan nam 2019Phụ cấp nào không tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020?
303 la han cuoi nop ho so quyet toan thue thu nhap ca nhan nam 2019Làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần, phải tính lương cao gấp 200% số tiền làm việc ngày thường
303 la han cuoi nop ho so quyet toan thue thu nhap ca nhan nam 2019Tài xế Grab phản ứng vì bị thu thuế khi "cày" hơn 100 triệu đồng/năm

loading...
  • pvp-ctcp