• Xẻ & Sẻ - Dầu cha quẩy

    Xẻ & Sẻ - Dầu cha quẩy

    Xin nhờ ông An Chi giải thích về sự khác nhau (hay giống nhau) giữa “xẻ” trong “xẻ gỗ” và “sẻ” trong “san sẻ”?