• Ấn vàng Hoàng đế chi bảo "hồi hương"

    Ấn vàng Hoàng đế chi bảo "hồi hương"

    (PetroTimes) - Việc ấn vàng Hoàng đế chi bảo được thống nhất “hồi hương” về Việt Nam đã khẳng định sự đúng đắn về quan điểm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản...