09:41 | 14/11/2022

[E-Magazine] Petrovietnam về đích chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu thô, nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường
[E-Magazine] Petrovietnam về đích chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu thô, nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường
[E-Magazine] Petrovietnam về đích chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu thô, nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường

[E-Magazine] Petrovietnam về đích chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu thô, nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường

Nội dung: Mai Phương - Hiền Anh

Thiết kế: Duy Tiến

[Podcast] Petrovietnam về đích trước 3 chỉ tiêu quan trọng[Podcast] Petrovietnam về đích trước 3 chỉ tiêu quan trọng
[PetroTimesMedia] Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng giao ban trực tuyến với các đơn vị thành viên[PetroTimesMedia] Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng giao ban trực tuyến với các đơn vị thành viên
[Podcast] Petrovietnam về đích chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu thô, nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường[Podcast] Petrovietnam về đích chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu thô, nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường