06:12 | 14/10/2018

e magazine pvep hoan thanh nhieu muc tieu tai chinh ca nam 2018

9 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đạt 28.351 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm.

Trong bối cảnh giá dầu tiếp tục diễn biến thuận lợi, PVEP đẩy nhanh việc triển khai phương án tái cơ cấu/tối ưu bộ máy quản lý điều hành, bên cạnh việc kiên trì theo đuổi các giải pháp/đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đầu tư/cơ chế tài chính. Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì an toàn tuyệt đối và hoàn thành vượt mức sản lượng được giao. Với giá dầu cao hơn giá dầu kế hoạch, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch quý III và 9 tháng đầu năm 2018 được Tập đoàn giao.

e magazine pvep hoan thanh nhieu muc tieu tai chinh ca nam 2018

Cụ thể: khai thác dầu đạt 2,38 triệu tấn (toàn đề án: 5,21 triệu tấn), bằng 110% kế hoạch 9 tháng và 82% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí đạt 802 triệu m3 (toàn đề án: 2.460 triệu m3), bằng 111% kế hoạch 9 tháng và 80% kế hoạch năm.

e magazine pvep hoan thanh nhieu muc tieu tai chinh ca nam 2018

Đạt 149% kế hoạch 9 tháng và đạt 110% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước tính 7.019 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước là 7.948 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch 9 tháng và đạt 124% kế hoạch năm.Lợi nhuận trước thuế ước tính 7.019 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước là 7.948 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch 9 tháng và đạt 124% kế hoạch năm.

e magazine pvep hoan thanh nhieu muc tieu tai chinh ca nam 2018

Đưa mỏ Bunga Pakma Lô PM3 CAA vào khai thác ngày 12/5/2018; tiếp tục thực hiện các hạng mục phát triển với mục tiêu đưa mỏ Cá Tầm Lô 09-3/12 vào khai thác trong tháng 1/2019; vận hành hệ thống ổn định các mỏ nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác.

e magazine pvep hoan thanh nhieu muc tieu tai chinh ca nam 2018

Trong các dự án dầu khí, PVEP điều hành 16 dự án, tham gia điều hành chung 8 dự án, tham gia góp vốn 19 dự án. Hoạt động dầu khí tại các dự án đã thực hiện bám sát theo kế hoạch tối ưu của các dự án

e magazine pvep hoan thanh nhieu muc tieu tai chinh ca nam 2018

Hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của cả năm 2018, PVEP tiếp tục tập trung tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các dự án, duy trì khai thác đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản lượng được giao. Bên cạnh đó, PVEP sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tối ưu hiệu quả khai thác từ các mỏ, hoàn thành khoan và đưa các giếng phát triển vào khai thác đúng tiến độ nhằm đảm bảo được mục tiêu gia tăng trữ lượng năm 2018.

Thiết kế: Duy Tiến