07:00 | 10/01/2023   4,490 lượt xem

[E-Magazine] Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật năm 2022

[E-Magazine] Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật năm 2022
[E-Magazine] Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật năm 2022
[E-Magazine] Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật năm 2022
[E-Magazine] Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật năm 2022
[E-Magazine] Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật năm 2022
[E-Magazine] Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật năm 2022

Nội dung: Lê Tiến Sơn (Phó Trưởng Ban TGNC, CĐ DKVN)

Thiết kế: Duy Tiến

[E-Magazine] 10 dấu ấn nổi bật của BSR trong năm 2022[E-Magazine] 10 dấu ấn nổi bật của BSR trong năm 2022
[E-Magazine] Dấu ấn PVFCCo năm 2022: Năm của những kỷ lục![E-Magazine] Dấu ấn PVFCCo năm 2022: Năm của những kỷ lục!
[E-Magazine] Những dấu ấn nổi bật của PV GAS trong năm 2022[E-Magazine] Những dấu ấn nổi bật của PV GAS trong năm 2022