• Nơi giữ hồn cốt gốm mộc

    Nơi giữ hồn cốt gốm mộc

    (PetroTimes) - Dẫu đã qua thời hưng thịnh, xứ gốm miệt biển gắn liền với văn hóa Sa Huỳnh đã thu nhỏ lại, nhưng nghề gốm vẫn níu tay người.