Thứ bảy 18/08/2018 07:53
  • minh bach binh dang hieu qua

    Minh bạch - Bình đẳng - Hiệu quả

    Năm 2018, TKV sẽ triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động để tăng năng suất...
Xin chờ trong giây lát...