PTSC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

11:31 | 15/05/2018

|
Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h30 thứ Sáu ngày 25/5/2018 (Đón tiếp cổ đông từ 7h30)

2. Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Saigon, 2A-4A đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty PTSC (mã PVS) tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/3/2018

4. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;

- Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

-Tờ trình Thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;

- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018;

- Tờ trình Thông qua mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm năm 2018;

- Tờ trình Thông qua dự thảo Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty;

- Bầu nhân sự Hội đồng quản trị, nhân sự Ban Kiểm soát;

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Ghi chú:

a. Ngày 10/5/2018, Tổng công ty PTSC đã gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông 2018 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 23/3/2018. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Tổng công ty PTSC.

b. Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17h00 ngày 22/5/2018, về Tổng công ty PTSC theo số fax: 028.39102929; Email: tuyenntt@ptsc.com.vn (Ms. Nguyễn Thị Thanh Tuyền), điện thoại: 028.39102828 (Ext: 6903) hoặc địa chỉ Tổng công ty PTSC tại: Lầu 5, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

c. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các thông tin liên quan khác của Đại hội thường niên 2018 trên website của Tổng công ty PTSC theo địa chỉ: www.ptsc.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC sau ngày 14/5/2018.

Trân trọng.

PTSC

  • pvgas