Gói thầu số 21: Dụng cụ an toàn kế hoạch năm 2018

10:54 | 14/06/2018

|
Công ty Điện lực Cà Mau, số 288A Trần Hưng Đạo, P5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, ĐT: 0290. 3575386, fax: 0290. 3575216.
Bên mời thầu Z001804 - Công ty Điện Lực Cà Mau
Chủ đầu tư Công ty Điện lực Cà Mau, số 288A Trần Hưng Đạo, P5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, ĐT: 0290. 3575386, fax: 0290. 3575216;
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Số hiệu KHLCNT 20180615326
Tên KHLCNT Gói thầu số 21: Dụng cụ an toàn kế hoạch năm 2018
Tên gói thầu Gói thầu số 21: Dụng cụ an toàn kế hoạch năm 2018
Tên dự toán mua sắm Mua sắm dụng cụ an toàn kế hoạch năm 2018
Nguồn vốn SXKD năm 2018
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước
[Tham dự thầu:]
Hình thức nhận HSDT Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 13/06/2018 - 16:38 Đến ngày 25/06/2018 - 13:30
Mua hồ sơ mời thầu Miễn phí
Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
[Mở thầu:]
Thời điểm mở thầu 25/06/2018 - 13:30
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1.288.456.400 VND(Một tỷ hai trăm tám mươi tám triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn bốn trăm đồng chẵn)
[Bảo đảm dự thầu:]
Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Số tiền bảo đảm dự thầu 15.000.000 VND (Mười năm triệu đồng chẵn)
Hồ sơ mời thầu

Quyết định phê duyệt

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II: Bảng dữ liệu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu [Mục 1: Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, Mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Mục 4: Tiêu chuẩn đánh giá về giá ]; [Mục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm].

Chương IV: Các biểu mẫu HSDT [Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm]; [Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu]; [Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

Tệp tin khác: 2018/06/20180623985-00_BANG VE LOGO DAN NON .dwg 2018/06/20180623985-00_Phu luc dac tinh ky thuat goi 21.doc

Cổng thông tin đấu thầu

  • bidv-5-goi-dich-vu-free
  • vietinbank
  • pvgas