Con người là giá trị cốt lõi

07:00 | 20/05/2020

|
 Là doanh nghiệp có bề dày truyền thống hơn 30 năm, cũng là một trong những “cái nôi” hình thành của văn hóa dầu khí cùng với Vietsovpetro, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã có nhiều đóng góp không nhỏ vào xây dựng và phát triển văn hóa của các thế hệ “người đi tìm lửa”.

PVEP hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) là tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí. Bên cạnh đó, PVEP cũng là doanh nghiệp tiên phong hội nhập quốc tế khi là đối tác nước chủ nhà của các công ty dầu khí nước ngoài đầu tư vào Việt Nam từ giai đoạn đất nước mới mở cửa nền kinh tế, đồng thời đã triển khai hàng chục dự án đầu tư ở ngoài nước. Những thành tựu đó có phần đóng góp không nhỏ của văn hóa doanh nghiệp.

con nguoi la gia tri cot loi
Văn hóa doanh nghiệp tác động tích cực tới người lao động PVEP

Có thể khẳng định, từ ngày thành lập cho đến nay, môi trường làm việc tại PVEP và văn hóa ứng xử, văn hóa làm việc của người lao động PVEP được các bộ, ngành, Petrovietnam, các đối tác trong nước và quốc tế đánh giá cao thông qua các hoạt động hợp tác, làm việc tại trụ sở PVEP cũng như ở các môi trường tiếp xúc khác và cách thức xử lý hiệu quả công việc.

Bên cạnh những yếu tố mang tính nền tảng từ văn hóa cốt lõi và bản sắc được hình thành từ đời sống lao động của lớp lớp các thế hệ cán bộ, người lao động PVEP qua các thời kỳ, việc tạo dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại PVEP luôn nhận được sự quan tâm, chú trọng của lãnh đạo và tập thể người lao động. Yếu tố cơ sở điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp PVEP gồm: “Quy ước văn hóa doanh nghiệp PVEP”; “Cẩm nang văn hóa Dầu khí” cùng hệ thống các văn bản chi phối và điều chỉnh hành vi trong lao động sản xuất và các hoạt động liên quan của mỗi CBCNV.

Trong đó, bộ “Quy ước văn hóa doanh nghiệp PVEP” ban hành năm 2014 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển nội dung “Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam” ban hành theo Quyết định số 1093/QĐ-DKVN ngày 20-5-2008 của Tổng giám đốc Petrovietnam, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực E&P. “Quy ước văn hóa doanh nghiệp PVEP” bao gồm các nội dung: Hệ giá trị cốt lõi PVEP; văn hóa ứng xử giữa doanh nghiệp và người lao động; văn hóa giao tiếp, ứng xử; văn hóa trong môi trường làm việc; văn hóa trong hội họp; văn hóa trong hoạt động ngoại khóa...

Hiện nay, PVEP đang chỉnh sửa, bổ sung “Quy ước văn hóa doanh nghiệp PVEP”, cập nhật các điểm mới của Cẩm nang văn hóa Dầu khí năm 2018 cũng như bổ sung một số nội dung như: Ứng xử khi đi thang máy; ứng xử khi tham gia mạng xã hội...

Song song với việc xây dựng, ban hành, phổ biến thực hiện “Quy ước văn hóa doanh nghiệp PVEP”, trong những năm qua, PVEP đã và đang triển khai một số hoạt động trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đạt được những kết quả đáng khích lệ, tập trung vào các nhóm hoạt động chính như: Xây dựng hình ảnh, thương hiệu; tăng cường hiệu quả công việc; các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và phúc lợi cho người lao động; gắn văn hóa doanh nghiệp với công tác đào tạo; tăng cường trách nhiệm xã hội.

Trong suốt quá trình phát triển, PVEP luôn duy trì chính sách nhất quán, đó là quan tâm, chăm lo cho người lao động về chế độ lương thưởng, phúc lợi, đời sống văn hóa - tinh thần ở mức tốt nhất trong điều kiện có thể dù trong những hoàn cảnh khó khăn do suy giảm giá dầu cũng như dịch Covid-19 như hiện nay. Chính sách đó cũng là cơ sở đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại PVEP, minh chứng cho việc đặt “con người” là giá trị cốt lõi quan trọng nhất của PVEP.

“Quy ước văn hóa doanh nghiệp PVEP” bao gồm các nội dung: Hệ giá trị cốt lõi PVEP; văn hóa ứng xử giữa doanh nghiệp và người lao động; vx`ăn hóa giao tiếp, ứng xử; văn hóa trong môi trường làm việc; văn hóa trong hội họp; văn hóa trong hoạt động ngoại khóa...

Đội ngũ nhân sự PVEP đa phần mang tính cách mộc mạc, giản dị của những con người hoạt động trong môi trường kỹ thuật, nhưng luôn đề cao tính chuyên nghiệp trong công việc, giao tiếp, ứng xử, thể hiện rõ nét khi làm việc với các đối tác nước ngoài. Cùng với những hoạt động xã hội được thường xuyên thực hiện, PVEP hướng tới xây dựng đội ngũ, cộng đồng có tính nhân văn, trách nhiệm cao.

Bên cạnh đó, PVEP coi trọng và thực hiện tốt công tác truyền thông nội bộ để CBCNV nắm rõ thông tin, tình hình hoạt động của doanh nghiệp và hòa mình vào guồng máy công việc để cùng hoàn thành các mục tiêu chung.

Ngoài những thành tựu đã đạt được, qua thực tiễn triển khai các hoạt động văn hóa doanh nghiệp tại PVEP, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như công việc bận rộn, ít có thời gian và điều kiện tập trung đông người để tổ chức thường xuyên các hoạt động nâng cao văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cùng với giá dầu giảm sâu, rất khó triển khai các hoạt động văn hóa doanh nghiệp theo chương trình dự kiến.

Xác định xây dựng văn hóa doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2020 và những năm tiếp theo, các cấp lãnh đạo PVEP quan tâm chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, triển khai “Quy ước văn hóa doanh nghiệp PVEP” một cách sáng tạo, dễ tiếp nhận, để các nội dung của Văn hóa Petrovietnam, Văn hóa PVEP đi sâu vào nhận thức và được sự hưởng ứng thực hiện của toàn thể CBCNV. Cùng với đó, PVEP tăng cường tuyên truyền trực quan bằng infographic, các khẩu hiệu, áp phích dễ nhớ, dễ gần bên cạnh các chương trình tọa đàm, nói chuyện của chuyên gia về văn hóa doanh nghiệp...

Thông qua những hoạt động thiết thực, hiệu quả, việc thực hiện các quy ước, quy chế của Văn hóa PVEP nói riêng, Văn hóa Petrovietnam nói chung sẽ dần trở thành nề nếp, có tác động tích cực tới từng người lao động của PVEP.

Hiền Anh