Thứ năm 22/03/2018 13:07
  • dao tao nha quan ly hien dai

    Đào tạo nhà quản lý hiện đại

    Với mỗi nhà doanh nghiệp, có lẽ một trong những mong muốn không bao giờ nguôi ngoai là thường xuyên tuyển chọn thêm được những cộng sự tài năng mới, những nhà quản lý của thời hội nhập.